Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Radyodiagnostik Anabilim Dalı

Akciğer parankimi ve mediasten kitlesel patolojilerinde difüzyon ağırlıklı MR görüntüleme bulgularının araştırılması, PET-BT bulgularıyla ve histopatolojik sonuçlarla karşılaştırma

The role of diffusion weighted MR imaging of lung and mediastinal lesions in comparision to PET-BT imaging and biopsy results

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 288543 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada torakal kitlelerde diffüzyon ağırlıklı görüntüleme bulguları araştırılmış elde olunan görüntüleme bulguları hastanın PET-BT bulguları ve histopatolojik verileri ile karşılaştırılarak diffüzyon ağırlıklı MRG incelemesinin lezyonun benign-malign ayrımındaki öngörü değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Akciğer ve/veya mediastinal kitle tanısı olan 6 kadın, 19 erkek toplam 25 hasta araştırma grubumuzu oluşturdu. Olgulara iki farklı b değeri kullanılarak (0 ve 1000 sn/mm2) single-shot echoplanar pulse sekansıyla 1,5 Tesla MR cihazında difüzyon ağırlıklı görüntüleme uygulanmıştır. Hastaların PET-BT incelemeleri Nükleer Tıp arşivi retrospektif ve prospektif taranarak elde edilmiştir. Ayrıca hastanın PET-BT incelemeleri ile MRG incelemeleri arasında zaman olarak 4 haftadan az bir süre bulunmasına dikkat edilmiştir. PET-BT bulguları bir nükleer tıp uzmanı ve bir radyolog ile beraber değerlendirilmiştir.Kesin tanı sitolojik ve/veya histopatolojik değerlendirmeler sonucunda elde edilmiştir.22 hastada malign kitle lezyonlar saptanırken 3 hastada maligniteye rastlanmadı. DAG'nin duyarlılık,özgüllük,pozitif öngörü değeri ve negatif öngörü değerleri sırasıyla: %95, %33, %50, %91 olarak hesaplandı.PET-BT'nin duyarlılık,özgüllük,pozitif öngörü değeri ve negatif öngörü değerleri sırasıyla: %95, %33, %50, %91 olarak hesaplandı.Çalışmamızda DAG ve PET-BT arasında pulmoner nodüllerin benign-malign ayrımında anlamlı tanısal farklılık saptanmadı.Çalışmamızda DAG'nin akciğer kitlelerinde benign-malign ayrımında güvenle kullanılabileceği ve PET-BT'ye alternatif olarak tanıya önemli bir katkı sağlayacağı gösterilmiştir. Ancak bu konuda daha geniş hasta serileri ile daha fazla sayıda çalışmanın yapılması gerekmektedir.

Summary:

The aim of this study was to determine the predictive values of DW MRI in differentiating between benign and malign lung and mediastinal lesions in comparison to PET-CT imaging and biopsy results.25 patients ( 19 males, 6 females ) diagnosed with a lung and/or mediastinal lesion were included in our study. In an MRI scanner with a field strength of 1.5 T, by applying single shot echo planar pulse sequences with two different b values ( 0 and 1000 sec/mm2) images were acquired. Patients PET-CT images were obtained retro and prospectively from the archives of nuclear medicine. There was at most a 4 week time difference between PET-CT and DWI images. PET-CT findings were interpreted by both nuclear medicene and radiology departments. Thereafter for a definitive diagnosis biopsy was performed in all cases.In 22 pateints, biopsy revealed the lesions to be malignant in nature; in 3 patients malignancy was not the case. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of DWI calculated as 95%, 33%, 50%, 91%. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of PET-CT calculated as 95%, 33%, 50%, 91%. So our study concluded that there was no difference between DW MRI and PET-CT in differentiating between benign and malign lung and-or mediastinal lesions.Since it is almost as accurate as PET-CT, DWI can be used as an alternative to PET-CT in differentiating between benign and malign lung lesions. However some wider studies need be further conducted to support our conclusion.