Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Akciğer rezeksiyonları sonrası hava kaçağı önlemede iki ayrı uygulamanın dijital ölçüm ile karşılaştırılması

Digital measurement and comparision of two seperate applicaiton to prevent air leak following pulmonary resection

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 331496 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Postoperatif hava kaçağı akciğer rezeksiyonları sonrası sık görülen bir komplikasyondur. Önemli bir morbidite olup hastanede kalış süresine bağlı olarak maliyeti etkilemektedir.Direkt olarak sütür veya `stapler' uygulanmasına ek olarak, çeşitli doku yapıştırıcıların da kullanılabileceği bildirilmiştir. Fibrin yapıştırıcılar,, FDA tarafından kanama kontrolü, bariyer oluşturma ve doku yapıştırma endikasyonları ile onay alıp Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan tek materyaldir.Kliniğimizde postoperatif hava kaçağına etkilerini araştırmak amacıyla, akciğer rezeksiyonu yapılan olgularda dijital toraks drenaj sistemi (Thopaz® - Madela,İsviçre) kullanarak otolog fibrin (Vivostat ®-Vivolution A/S,Birkerod, Danimarka) veya homolog fibrin doku yapıştırıcısı (Tisseel®-Baxter AG, Viyana,Avusturya) uygulanan gruplar oluşturarak , devamlı hava kaçağı kayıt özelliği olan dijital sistem ile geliştirilen yeni erken dren çekme protokolü geliştirmek amacında olan randomize, prospektif bir çalışma yaptık.Bu çalışmaya Ağustos 2010-Haziran 2012 tarihleri arasında pnömonektomi dışında akciğer rezeksiyonu (lobar,sublobar) uygulanan, yaşları 20-79 arasında değişen (ortalama yaş; 54,36) 41 (%85 )'i erkek, 7 (%15)'si kadın olmak üzere toplam 48 olgu alındı. Maksimum kaçak miktarı , ortalama kaçak miktarı , 5. Gündeki ve 6. Gündeki drenaj miktarları , 7. Gün devam eden kaçak miktarında otolog fibrin yapıştırıcının daha etkin olduğu bulundua. Total drenaj miktarında ise, iki grup arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Dren çekilme süresi açısından her iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı.Sonuç olarak akciğer rezeksiyonu sonrasında izlenen hava kaçağını, otolog fibrin yapıştırıcının biraz daha etkin bir şekilde engelleyebildiği, ancak, bu maddenin, hastaların hastanede yatış süresini değiştirmediği bulundu. İki farklı hava kaçağı önleme amaçlı maddenin etkilerini daha iyi araştırabilmek için ileri çalışmalara gerek bulunmaktadır.

Summary:

Postoperative air leak is a common complication seen after pulmonary resection. It is a significant reason of morbidity and also leads to greater hospital cost owing to prolonged length of stay.In addition to the implementation of suturing and staplers, various tissue adhesives were reported to be effective in air leak control. Fibrin glues are the only material that approved for bleeding control ,creating a barrier and tissue adhesion by the FDA in USA.We conducted randomized prospective study in order to investigate the effects of various air leak control agents (autologous fibrin tissue adhesive (Vivostat ®-Vivolution A / S, Birkerod, Denmark) or homologous fibrin glue (Tisseel ® - Baxter AG, Vienna, Austria))on postoperative air leak in patients undergoing lung resection by using a digital thoracic drainage system (Thopaz ® - Madela, İsviçre) Our goal was to develop a new protocol aiming early drain removal by using a digital system that records air leak continuously .Between August 2010-June 2012 ,48 patients aged from 20to 79 (mean age :54.36)underwent lung resection other than pneumonectomy (lobar or sublobar resections). There were 41 male (85%) and 7 women (15%).Autologous fibrin adhesive showed better air leak control on 5th, 6th and 7th postoperative day compared to homologous agent.There is no significant difference between two groups in terms of total amount of drainage drain removal time between two groups.As a result, autologous fibrin sealant seems to better than homologous sealant in air leak prevention in patients who underwent pulmonary resection. Prolonged air leak could not be predicted using digital thoracic drainage system. Further studies are warranted in order to elucidate the effects of these agents.