Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Radyodiagnostik Anabilim Dalı

Akciğer tüberkülozunda difüzyon ağırlıklı MR görüntülemenin özellikleri; tedavi almakta olan ve tedavisi tamamlanmış olgularda bulguların karşılaştırılması

The general characteristics of diffusion MR imaging in cases of pulmonary tuberculosis; comparison of findings in patients under therapy with those having terminated treatment

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 408200 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmamızın amacı, fonksiyonel MRG tekniklerinden birisi olan difüzyon MR incelemesinin akciğer tüberkulozu olgularında genel özellikleri; tedavi altında olan ve tedavisi tamamlanmış olguların bulguları karşılaştırılarak, bu yöntemin hastalığın aktif-inaktif dönemi ayrımındaki değerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tüberküloz tanısıyla tedavi alan veya takipte olan , iki gruba( aktif ve inaktif ) ayrılmak üzere 15 kadın, 14 erkek toplam 29 hasta araştırma grubumuzu oluşturdu. Olgulara iki farklı b değeri kullanılarak (0 ve 800 sn/mm2) single-shot echoplanar pulse sekansıyla 1,5 Tesla MR cihazında difüzyon ağırlıklı görüntüleme uygulanmıştır. İncelemede parankimal bulguların sinyal intensitelerine göre 5 farklı şekilde skorlanarak kalitatif bir sınıflandırma yapılmıştır. Yapılan istatistiksel analizinde kalitatif skorlama olarak cut off değeri‟nin 2‟nin üzerinde olması aktif ve inaktif tüberkülozun ayrımında % 100 oranında uyum % 0 oranında uyumsuzluk görülmektedir (p < 0,05). Elde edilen sonuçlara göre DAG‟nin aktif-inaktif akciğer tüberkulozunun ayrımında kullanılabileceği ve radyasyon riski taşımayan bu yöntemin BT incelemesine alternatif olarak hastalığın aktivitesi hakkında bilgi vererek önemli bir katkı sağlayacağı gösterilmiştir. Ancak bu konuda daha geniş hasta serileri ile daha fazla sayıda çalışmanın yapılması gerekmektedir.

Summary:

The aim of this study was to observe the general characteristics of DW MRI, a functional MRİ technique, in cases of pulmonary tuberculosis; and by comparing the observations in patients under therapy with those having terminated treatment to determine if this technique is of any value in differentiating active from inactive cases of tuberculosis. 29 patients ( 14 males, 15 females ) undergoing or having completed antibiotic treatment, divided into two groups ( active and inactive) were included in our study. In an MRI scanner with a field strength of 1.5 T, by applying single shot echo planar pulse sequences with two different b values ( 0 and 800 sec/mm2) images were acquired. Parenchymal changes due to tuberculosis were qualitatively evaluated by beeing classified in five different groups according to the strength of their signal intensity. Statistical analysis revealed that a qualitative score of greater than 2 used as a cut-off value has a high confidence (100%) in differetiating active from inactive tuberculosis ( p<0.05). The obtained results revealed that DWI can be used to differentiate active from inactive forms of tuberculosis and it offers an alternative to CT in providing adequate and reliable informations about the activity of the disease However some wider studies need be further conducted to support our conclusion.