Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Patoloji Anabilim Dalı

Akciğer tümörlerinde sitolojik alt tiplendirme - Hedefe yönelik tedaviler ile güncelleşen bir sorun

Cytologic subtyping of nonsmall cell lung carcinomas - Current question related to targeted therapy

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 281039 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akciğer kanserleri en sık görülen ve mortalitesi en yüksek kanser türlerinden biridir Tedavi yaklaşımı küçük hücreli karsinomlarda kemoterapi, küçük hücreli dışı karsinomlarda küratif amaçlı radikal cerrahiyi içerdiğinden küçük hücreli ve küçük hücreli dışı karsinom şeklinde sınıflamak önemlidir Ancak küçük hücreli dışı karsinomların da büyük bölümü tanı anında ileri evrededir ve hastalar cerrahi şansını kaybetmiştir Bu hastalar için gerektiğinde radyoterapinin de ilave edildiği kemoterapi protokolleri tercih edilmekte, ancak sağ kalımda düşük oranda yarar sağlanmaktadır Son yıllarda moleküler biyoloji alanındaki ilerlemelere paralel olarak yeni tedaviler için hedefler tanımlanmış ve akciğerin küçük hücreli dışı karsinomlarında yüz güldürücü sonuçlar alınmıştır Ancak her ajanın tedavide daha üstün olduğu ya da komplikasyonlarının gözlendiği histolojik alt tipler tanımlanmıştır Bu nedenle tedavi öncesi histolojik alt tipin bilinmesi önem kazanmıştır Tanısal materyali küçük biyopsi ya da çoğu kez sitoloji örneği olan bu hasta grubunda, iyi diferansiye tümörleri morfoloji ile sınıflandırmak mümkündür Az diferansiye karsinomlar gibi morfolojik tanının sıkıntılı olduğu durumlarda ise immünhistokimyasal belirleyiciler kullanılmaya başlanmıştır Bu çalışmada, transtorasik ince iğne aspirasyonu ile küçük hücreli dışı karsinom tanısı almış ve rezeksiyon yapılmış vaka grubunda, histolojik alt tipi belirlemeye yardımcı sitomorfolojik özellikler incelendi Hücre bloğu bulunan grupta immünhistokimyasal çalışma uygulanarak, immünprofilin tiplemeye katkısı ve bloğun dokuyu temsil etme başarısı değerlendirildi ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Lung cancers are the most frequent and most common cause of death from cancer The subtyping of small cell lung carcinoma vs nonsmall cell lung carcinoma (NSCLC) is important, because of the differences in treatment modalities Small cell lung carcinomas are treated with chemotherapy where as NSCLCs with curative surgery However, most of the patients with NSCLCs have advanced disease at the time of diagnosis Chemotherapy with or without radiotherapy, provides a modest survival benefit in advanced stage NSCLC Recent advances in molecular biology yield many potential targets for novel therapies Targeted therapy has been succesfully used in subtypes of NSCLC, especially for nonsquamous type Therefore, cytopathologists have been asked to identify histologic subtype in cases of NSCLCs Morphologic distinction can be made in vast majority in well differentiated carcinomas, where as immunhistochemistry is needed in poorly differantiated tumors To this end, we evaluated cytomorphologic characteristics and the ability of immunhistochemical markers to predict NSCLC subtype We included cases diagnosed as NSCLC in transthorasic fine needle aspiration and had subsequent resection with a definite diagnosis Furthermore, we estimated the representation of the tumour by the cell block Seventy three cases of surgically resected lung cancer, preoperatively diagnosed as NSCLC in transthorasic fine needle aspiration biopsy, were selected from the records ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.