Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Akciğer tutulumu olan kollajen doku hastalıklarında fonksiyonel değerlendirme

A functional evaluation of connective tissue diseases with pulmonary involvement

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 260383 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akciğer tutulumu, kollajen doku hastalıkları (KDH) türlerinde önemli birmortalite ve morbidite nedenidir. Olgular semptomsuz olsalar da akciğer tutulumusaptanabilir. Erken tanı ve tedavi ile fonksiyonel parametrelerdeki kayıp ve pulmonerarteriyel hipertansiyon (PAH) gelisim süreci yavaslatılabilir. Çalısmamızda KDHakciğer tutulumu bulunan olgularda fonksiyonel parametreler (6DYT, serum pro-BNPdüzeyi, EKO ile pulmoner basınç ölçümü, solunum fonksiyon parametreleri ve kan gazıölçümü), BAL diferansiyel sitoloji, flow sitometri analiziyle birlikte incelendi ve ilgiliparametreler karsılastırıldı.Çalısmaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı veKlinik ?mmunoloji ve Romatoloji Bilim Dalı'na, Aralık 2008-Eylül 2009 tarihleriarasında basvuran, 62 akciğer tutulumu bulunan KDH olgusu alındı ve prospektif olarakincelendi.Hastaların dağılımlarına bakıldığında; 24 olgu romatoid artrit (%38.7), 24 olguskleroderma (%38.7), 10 olgu primer sjögren sendromu (%16.1), 3 olgu mikst kollajendoku hastalığı (%4.8) ve 1 olgu sistemik lupus eritamatoz (%1.6) idi. Olguların%72.6'sı kadın olup, ortalama yasları 58.1 yıl, ortalama hastalık süreleri ise 7.6 yıl idi.Konvansiyonel akciğer grafileri normal olan olgular dahil, tüm olgularınYRBT'lerinde primer hastalığın akciğer tutulum bulguları izlendi. Diğer fonksiyonelparametrelerin ortalaması normalken DLCO'nun düsük olması, sonucu akciğertutulumunda en erken bozulan SFT parametresinin DLCO olduğunu gösterdi.Olguların %38.7'sinde PAH saptandı. Bunların çoğunluğunu romatoid artritliolgular olusturmaktaydı. PAH bulunan olguların solunum fonksiyon parametreleri, PO2ve egzersiz testi (6DYT) mesafesi daha düsük, serum pro-BNP düzeyi ve BAL nötrofilyüzdesi daha fazla idi. Bu sonuçlar fonksiyon parametreleri kötü olan ve serum pro-BNP düzeyi ile birlikte BAL nötrofil yüzdesinin yüksek olduğu olgularda, PAHtanısının arastırılmasının gerekliliğini göstermistir.Nötrofilik alveolit bulunan olgularda SFT parametreleri, PO2 ve 6DYM'nin dahadüsük; serum pro-BNP düzeyinin daha yüksek olduğu ve PAH sıklığının ve siddetininarttığı gözlendi. Bu nedenle BAL nötrofil yüzdesi yüksek olan olgularda fonksiyonelbozulmaların daha erken ortaya çıktığı düsünülebilir. Sonuçta bu olgular mutlaka olasıPAH açısından da değerlendirilmelidir ve gerekli tedavi önlemleri alınmalıdır.BAL flow sitometrik incelemesinde, olguların çoğunluğunda BAL CD4+/CD8+oranında azalma olduğu saptandı.Sonuç olarak, konvansiyonel akciğer grafileri normal olan olgularda akciğertutulum süphesi varlığında, yüksek rezolüsyonlu tomografik inceleme en az bir yıl araylayapılmalıdır. Solunum fonksiyon testi, diffüzyon testi, PO2 değerleri ile birlikte 6DYTyaptırılmalı ve oksijen desatürasyonu varlığı arastırılmalıdır. Serum pro-BNP düzeyi venötrofilik BAL sonucu KDH tanısı ile izlenen olgularda olası PAH'un tanısında bir ipucu80olabilir. BAL değerlendirilmesi ayırıcı tanı için önemlidir. Nötrofilik alveolitli olgulardapulmoner fonksiyonların kötü ve PAH'un ciddi düzeyde olduğu saptanmıstır.Anahtar Kelimeler: Akciğer tutulumu, BAL, egzersiz testi(6DYT), kollajen dokuhastalığı, pro-BNP, PAH,

Summary:

Lung involvement is a leading cause of mortality and morbidity in connectivetissue diseases (CTD). Lung involvement can be detected even in asymptomaticcases. The decreament of functional parameters and development of pulmonaryarterial hypertension (PAH) can be reduced by early diagnosis and treatment. In thisstudy, we asessed functional parameters (six minute walking test, sera pro-BNPlevel, pulmonary arterial pressure with ecocardiography, pulmonary functional testand blood gas analysis) along with BAL differantial cytology/flow cytometryanalysis and related parameters were compared in each patient with pulmonaryinvolvement of connective tissue disease.In our prospectice study, 62 CTD cases with pulmonary involvement, whoapplied Ankara University School of Medicine Chest Diseases Department andClinical Immunology and Rheumatology Department between December 2008-September 2009, were included in the study.Distrubition of the cases were; 24 cases rheumatoid arhritis (38.7%), 24 casesscleroderma (38.7%), 10 cases sjögren?s syndrome (16.1%), 3 cases mix connectivetissue disease (4.8%) and 1 case systemic lupus erythematosus (1.6%). Among thesecases, 45 cases (%72.6) were female. Mean age of the cases was 58.1 years andmean duration of disease was 7.6 years.Pulmonary involvement signs of primary disease were determined on the HRCTof all cases even in patients with normal chest radiograms. While the other functionalparameters were normal, low DLCO revealed that DLCO is the earliest deteriotedparameter of the pulmonary function test in pulmonary involvement.PAH was detected 38.7% of the cases and majority of these have RA. In patientswith PAH, pulmonary function tests, PO2 and exercise distances were founddecreased while sera pro-BNP levels and BAL neutrophil percents were foundincreased. These results indicate that, PAH evaluation is necessary when deteriotedfunctional parameters, high pro-BNP and neutrophilic BAL results were detected.In the patients with neutrophilic alveolitis, pulmonary function tests, PO2 andexercise distances were found decreased while serum pro-BNP level were foundincreased along with increased incidence of PAH. Therefore, it was thought that insuch cases the decreament of functional parameters can be seen eariler. So, thesecases should be evalueted for PAH and precautions should be taken for treatment.Decreased BAL CD4+/CD8+ ratio was presented in most of the cases.As conclusion, patients with CTD should be evaluated via high resolutedcomputed tomography at least a year apart for pulmonary involvement even theyhave normal chest X-rays. Pulmonary function test, diffusion capacity, PO2 and sixminute walking test with oxygen desaturation should also be evaluated. Sera pro-BNP levels and neutrophilic BAL are a good clue of presumptive diagnosis of PAH82in connective tissue diseases. Also BAL analysis is essential in differantialdiagnosing among these individuals. It was detected that, pulmonary functions aredeterioted and PAH is most severe in cases with neutrophilic alveolitis.Keywords: BAL, connective tissue disease, lung involement, PAH, pro-BNP, sixminutewalking test