Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Akciğer tutulumu olan progresif sistemik sklerozis olgularında sağkalım ve sağkalımı etkileyen faktörler

Survival and Prognostic Factors In Progressive Systemic Sclerosis with Lung Involvement

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 236358 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AMAÇ: Çalışmamızda akciğer tutulumu olan progresif sistemik sklerozis (PSS) olgularında sağkalımın belirlenmesi ve prognostik faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır MATERYEL VE METOD: İnterstisyel akciğer hastalığı tutulumu olan 102 PSS hastasının kayıtları retrospektif olarak incelendi Demografik özellikler, klinik bulgular, CREST bulguları, serolojik bulgular, radyolojik bulgular, solunum fonksiyon testleri, pulmoner hipertansiyon (PAH) varlığı, alveolit varlığı ve tedavinin sağkalım üzerine etkileri araştırıldı İstatistiksel değerlendirmede Kaplan Meier testi kullanıldı BULGULAR: Takip süresince 22 ( %21,5) hasta eksitus oldu Hastaların ortalama ölüm yaşı 55±12 idi ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

OBJECTIVE: This study aims to evaluate the survival and prognostic factors in progressive systemic sclerosis (PSS) with lung involvement METHODS: 102 PSS patients with interstitial lung disease evaluated retrospectively Demographic features, clinical findings, the presence of CREST syndrome, serologic findings, radiologic findings, respiratory function tests, the presence of pulmonary hypertension (PAH) and alveolitis and the effect of treatment on survival were investigated The Caplan Meier test used in statistical analysis RESULTS: 22 patients (21 5%) died during Follow up period The median age of death was 55±12 years %78 of patients died of cause related to lung complications The primary causes of death were respiratory failure in 9 (41%) and lung cancer in 3 (13 5%) patients respectively ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.