Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Akçiğerden bakteri translokasyonu yeniden kazandırma manevrası ile tetiklenir mi?

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 103059 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmamızda Kazandırma Manevrası 'run intratrakeal inoküle olmuş bakterilerin translokasyonuna sebep olup olmadığı araştınlmıştır. Deneysel Yoğun Bakım Ünitemizde anestezi verilmiş, trakeotomize edilmiş ve A.Carotis'ten ortalama arter basıncı monitörize edilmiş 18 adet Sprague Dawley sıçanı 14cmH20 peak basıncı ile ve 0 cmH20 PEEP ile basınç kontrollü solunumda ventile edilmiştir. Solunum frekansı: 30, I:E=1:2 ve FiOz: 1.0 olarak düzenlenmiştir. 1x1 05 P. aeruginosa içeren 500 ul serum sale her birinde 6 adet sıçan bulunan 3 grubun randomize edilmesinden önce intratrakeal olarak inoküle edilmiştir. Bu gruplar şu şekilde düzenlenmiştir: 1) Düşük Basınç Grubu (14 cmH20 peak basıncı, 0 cmH20 PEEP ) 2) Yüksek Basınç Grubu ( 45 cmH20 peak basıncı, 0 cmH20 PEEP ) 3) Düşük Basınç ve Kazandırma Manevrası Grubu ( 14 cmH20 peak basıncı, 0 cmH20 PEEP, 15 dk.da bir 45 cmH20 ile 30 sn. süreyle CPAP yoluyla Kazandırma Manevrası) İntratrakeal bakteri inokülasyonu öncesi kan gazı analizi için ve kan kültürü için kan örneği alınmıştır. Kan kültürleri deney boyunca 30 dk. aralıklarla tekrar edilmiştir. Kan kültürü için alman örnekler direkt olarak kanlı agar ve MacConkey ağara ekilerek ekimin 2. günü değerlendirilmiştir. 1 mi kanda 2 veya daha fazla P. aeruginosa kolonisi izlenmesi bakteriyemi olarak yorumlanmıştır. İzole suşlar standart mikrobiyolojik metodlarla belirlenmiştir. P. aeruginosa için kan kültürleri YBG'da (+), diğer gruplarda ise (-) sonuçlanmıştır. Tidal volüm, mean ve peak hava yolu basınçları YBG'da başlangıca göre artmış olduğu görülmüştür. Pa02 tüm gruplarda azalmış ancak, belirgin azalma YBG'da izlenmiştir. PaC02 YBG'da anlamlı şekilde azalırken diğer gruplarda önemsiz oranda artış göstermiştir. 32Mekanik ventilasyon sırsında sürekli inflasyon için uygulanan Kazandırma Manevrası'nın intratrakeal olarak inoküle edilen bakterilerin translokasyonuna neden olmadığı sonucuna varılmıştır. 33 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: