Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Akciğerlerin sekonder malign mezenşimal tümörlerinde cerrahi tedavi ve sonuçları

Surgical treatment of secondary malignant mesenchymal tumors of lung and results

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 171553 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Akciğerin Sekonder Malign Mezenşimal Tümörlerinde Cerrahi Tedavi ve Sonuçlan Akciğerin metastatik hastalıklarında cerrahi rezeksiyon, geniş kabul gören bir tedavi yöntemidir. Hastaların sağkalım oranlan metastatik tümörün histolojik tipine göre değişir. Kliniğimizdeki akciğere metastaz yapmış malign mezenşimal tümörlü hastaların verilerini dokümante edebilmek amacıyla retrospektif bir çalışma tasarlanmıştır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı' na 1996-2006 yılları arasında malign mezenşimal tümör akciğer metastazı tanısıyla başvuran 55 hasta çalışmaya alındı. Hastaların verileri tıbbi kayıtlardan retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, histolojik tip özellikleri; primer lezyonun tanısı ile metastaz arasındaki süre, nodul sayısı, nodul yerleşim yeri, maksimum nodul büyüklüğü, girişim yeri, uygulanan rezeksiyon tipi, rezeksiyonun komplet ya da inkomplet olması, yapılan operasyon sayısı, hastalıksız yaşam süresi, genel [overall) sağkalım süreleri, postoperatif morbidite ve mortalite oranlan incelendi. Çalışmaya alınan 55 hasta, primer tümör tiplerine göre sınıflandırıldığında, histolojik tip olarak osteosarkomların diğer tiplere göre daha sık görüldüğü saptandı (%49.1). Primer hastalığın tanısı ile akciğer metastazı arasındaki süre ortalama 30.41 (±26.32, 0-108) ay'dı. Yaş ve tanı ile ilk akciğer metastazı görülme süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlendi (p=0.01). Bütün operasyonlar değerlendirildiğinde hastalıksız yaşam süresi median 19 (±4, %95 CI 11;27) ay olarak belirlendi. Hastaların genel sağkalım oranlarına bakıldığında median sağkalımın 32 (±1, %95CI 29,35) ay olduğu görüldü. İlk bir yıl içinde nüks eden hastalar, 12-35 ay arasında nüks eden hastalar ve hastalıksız yaşam süresi 3 yılın üzerinde olan hastalar karşılaştırıldığında sağkalım üzerine hastalıksız yaşam süresinin etkisinin anlamlı olduğu görüldü (p=0.004) Sonuç olarak, akciğere metastaz yapmış malign mezenşimal tümörlerde metastatik nodüllerin komplet rezeksiyonunun ardından Tıbbi Onkoloji Kliniği ile yakın izleme alınması, hastaların yaşam kalitesi ve süresine olumlu katkı yapması beklenmektedir. Anahtar Sözcükler: akciğer metastazı, cerrahi, malign mezenşimal tümör, osteosarkom 52

Summary:

SUMMARY Surgical Treatment of Secondary Malignant Mesenchymal Tumors of Lung and Results Complete surgical resection of lung metastases is the standard accepted procedure in malignant mesenchymal tumors. The overall survival rates vary according to the histological type of tumor. We have retrospectively analyzed the patients who have undergone pulmonary resection for metastatic lung disease of malignant mesenchymal tumor in our department. From 1996 to 2006, pulmonary resections were performed on 55 patients in Ankara University School of Medicine, Department of Thoracic Surgery. Data were analyzed retrospectively. The variables age, sex, histological types of primary tumors, time between the diagnosis date of the primary tumor and the diagnosis date of pulmonary metastases, number of metastatic nodules, size of nodules, resection type, completeness of the resection, number of redo operations, disease free interval, overall survival, postoperative morbidity and mortality rates were analyzed 55 patients were classified according to histological types of the primary tumors. Osteosarcoma was the most common histological type of all (%49,1). Mean time between the diagnosis date of the primary tumor and the diagnosis date of pulmonary metastases was 30,41 (±26.32, 0-108) months. The relationship between age and the time of pulmonary metastases were statistically significant (p=0.01). Among all operations median disease free interval was 19 (±4, %95 CI 11;27) months. The overall survival was 32 (±1, %95CI 29,35) months. Patients whose disease free intervals were 3 years, patients who had recurrent disease in the first year and the patients who had recurrent disease during 12-35 months period were compared to each other. The disease free interval was seen to have an important effect over the survival (p=0,04). Consequently complete resection of the nodules and close follow-up in cooperation with Medical Oncology Clinic provides better life quality and survival rates in the management of the lung metastasis of malign mesenchymal tumors. Key words: lung metastases, malignant mesenchymal tumors, osteosarcoma, surgery 53