Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Akdağlar kompleksi Caelifera (Orthoptera) faunasının tespiti ve vejetasyonla ilişkisi

The Caelifera (Orthoptera) of the Akdağlar range and its relation with the vegetation fauna

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 133030 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET AKDAGLAR KOMPLEKSİ CAELIFERA (ORTHOPTERA) FAUNASININ TESPİTİ VE VEJETASYONLA İLİŞKİSİ Deniz ŞİRİN Yüksek Lisans Tezi, Biyoloji Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Battal ÇIPLAK Mayıs 2003, 54 sayfa Anadolu'nun güney-batısında yer alan Akdağlar kompleksinde, değişik habitatlarda bulunan Caelifera (Orthoptera) türlerinin durumları, bir yıl süresince incelendi. Çalışma içerisinden altı istasyon belirlenerek, her bir istasyondan Caelifera ordosuna ait taksonların, çeşitlilik, dağılım ve ilgili bolluk verileri toplandı. Bu istasyonlar; Kalkan (160 m), Sütleğen (670 m), Ziyaret Tepe (1430 m), Eren Tepe (1680 m), Akdağ Subaşı (2120 m) ve Akdağ İkiz göl (2450 m) istasyonlarıdır. Araştırma alanında, Acrididae'ye ait 27, Pamphagidae'ye ait 3, Tetrigidae'ye ait 1 olmak üzere Caelifera'ya ait toplam 31 tür kaydedildi. İstasyonları azalan tür çeşitliliğine göre: Ziyaret Tepe (16 tür), Eren Tepe (11 tür), Kalkan (9 tür), Sütleğen (9 tür), Akdağ Subaşı (5 tür) ve Akdağ İkiz Göl (3 tür) şeklinde sıralanabilir. Saptanan 3 1 türden Anacradium aegyptium aegyptium, Locusta migratoria, Acinipe davisi ve Dociastaurus anatolicus maki vejetasyonundan (1000 m'ye kadar), Stenobothrus spp., Omocestus spp., Chorthippus dichrous, C. karelini karelini, Dociostaurus brevicollis, Paracyptera labiata, Calliptamus barbarus barbarus, Ca. tenuicercis tenuicercis, Pezotetix anatolica, Pyrgodera armata ve Celes variabilis otsu ve yüksek otsu çayır vejetasyonundan (1000-2000 m) ve Tetratetrix depressa, Calliptamus coelasyriensis ve Pseudoceles obscrus lateritius türleri ise dikenli yastık formasyonlarından (2000 m ve üzeri) kayıt edilmiştir.Çalışma alanındaki Caelifera türlerinin bolluk durumları istasyonlara göre değerlendirildiğinde, en yüksek bolluk derecesine sahip istasyonun Eren Tepe olduğu ve bunu Ziyaret Tepe istasyonun izlediği görülür. Bu nedenle alandaki Caelifera türleri için en uygun habitatı alçak ve yüksek boylu otsu bitkilerden oluşan çayır vejetasyonlarının olduğu sonucuna varılmıştır. ANAHTAR KELİMELER: Anadolu, Akdağlar, Caelifera, Dağılım ve Habitat Yapılanması JÜRİ: Prof. Dr. Battal ÇIPLAK (Danışman) Prof. Dr. Ali ERDOĞAN Doç. Dr. Hüseyin GÖÇMEN ıı

Summary:

ABSTRACT THE CAELIFERA (ORTHOPTERA) FAUNA OF THE AKDAGLAR RANGE AND ITS RELATION WITH THE VEGETATION Deniz ŞİRİN M.Sc. in Biology Adviser: Prof. Dr. Battal ÇIPLAK May 2003, 54 pages One year-long survey was conducted to assess the Caelifera (Orthoptera) species assemblage in various habitats in Akdağlar range, located in south-western part of Asia Minor. Diversity, distribution and relative abundance data were collected from six selected stations in the study area. Variation in habitat use within selected habitat types was demonstrated by altitudes and vegetation types. These stations are: Kalkan (160 m), Sütleğen (670 m), Ziyaret Tepe (1430 m), Eren Tepe (1680 m), Akdağ Subaşı (2120 m) and Akdağ İkiz göl (2450 m). In the study area, totally 31 species of Caelifera were recorded: 27 belong to Acrididae, 3 belong to Pamphagidae and 1 belongs to Tetrigidae. Regarding the biodiversity in the respective station, they can be ordered as follows: Ziyaret Tepe (16 species), Eren Tepe (11 species), Kalkan (9 species), Sütleğen (9 species), Akdağ Subaşı (5 species) and Akdağ İkiz göl (3 species). Of the total 3 1 species recorded from area Anacradium aegyptium aegyptium, Locusta migratoria, Acinipe davisi and Dociastaurus anatolicus always present below 1000 m in the maqui vegetation, Stenobothrus spp., Omocestus spp., Chorthippus dichrous, C. karelini karelini, Dociostaurus brevicollis, Paracyptera labiata, Calliptamus barbarus barbarus, Ca. tenuicercis tenuicercis, Pezotetix anatolica, Pyrgodera armata, Celes variabilis varabilis and Glyphomethis adaliae adaliae present between 1000 m - 2000 m in grass and high grass meadow vegetation and Tetratetrix depressa, Calliptamus coelasyriensis and Pseudoceles obscrus lateritius over 2000 m in Thorn-cushion vegetation. Other species do not show a spesif|c distribution according to altitudes or vegetation. mRegarding Caelifera abundance in the study area, the highest abundance were observed first in the Eren Tepe and second in Ziyaret Tepe. Thus it is concluded that grass and high grass meadow type vegetation is the most suitable habitat for Caelifera species in the area. KEY WORDS : Anatolia, Akdağlar, Caelifera, Distribution and Habitat Association COMMITTEE : Prof. Dr. Battal ÇIPLAK (Adviser) Prof. Dr. Ali ERDO?AN Asoc. Prof. Dr. Hüseyin GÖÇMEN iv