Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü / Deniz İşletmeciliği Anabilim Dalı

Akdeniz Eylem Planı'nın Türk-Yunan ilişkilerine etkisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 133084 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET 1996 yılında Akdeniz Eylem Planı ve Barselona Sözleşmesi kapsamında hem çevre hem de kullanma konularım ele almak ve özellikle Akdeniz Gündem 21 bölgesi uygulamalarım koordine etmek amacıyla "Akdeniz Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu (ASKK) kurulması kararlaştırılmıştır. ASKK'ın her yıl olağan hükümetlerarası toplantılarında kısa, orta, uzun vadeli çalışma grupları konu başlıkları ve gündem maddeleri ile bir sonraki toplantının yeni başlıkları belirlenmektedir. Sürdürülebilir kalkınma faaliyetleri ASKK tarafından yönetilmektedir. Akdeniz'e kıyıdaş iki ülke olan, Akdeniz Eylem Planı kapsamında faaliyetlerini yürüten ve Barselona Sözleşmesine taraf olan Türkiye ve Yunanistan'ın arasındaki sorunları: Doğu Ege adalarının yeniden silahlandırılması, Aidiyeti tartışmalı ada, adacık ve kayalıkları sorunu, karasuları sorunu, Ege hava sahası ve Fır hattı sorunu. Kıta sahanlığı sorunu, Kıbrıs sorunu olarak gömlekteyiz. Yunanistan Ege Deniz'inde Akdeniz Eylem Planı kapsamında özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitlilik prokolüne kendi menfaatleri çerçevesinde çevre faktörünü araç olarak kullanarak siyasal çıkar sağlamak suretiyle deniz yetki alanlarındaki bazı bölgeleri tek taraflı olarak özel koruma alanı (Egemeniği tartışmalı ada, adacık ve kayalıklarda kuş korama alanı) ilan ederek mevcut sorunlara yenilerini katmakta, bu husus iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilmelere neden olmaktadır. Ege Deniz' inin kendine özgü özellikleri olan yan kapalı bir deniz olduğu unutulmamalıdır. Ege Deniz'inde sorunlara çözüm aranırken problemler birbirine karıştırılmamalı, sorunların çözümü için uzlaşmacı olmalı, hakkaniyet ilkesine uyan bir tavır sergilenmelidir. Türkiye gerek Akdeniz Biyolojik Çeşitlilik ve Özel Koruma Alanları protokolü gerekse diğer ortamlarda, Yunanistan'ın faaliyetlerim izleyerek ulusal politikalar olarak dengeleyici faaliyetler yaratmak durumundadır. Türkiye taraf olduğu protokollere dayanarak işbirliğini zorlayan bir tutum içerisinde bulunmalıdır.

Summary:

ABSTRACT In 1996 to deal with the environment and development subjects under the contitution of Mediterranean Action Plan and Barcelona Convention and especially to coordinate the applications of Mediterranean Agenda 21 documents "Mediterranean Sustainable Development Commission" is decided to be established. MSDC short, middle and long termet workings groups and subject titles and agenda items are identified during usal meetings between the governments every year, in the frame of thematic choosing matrix table the results of the previous meeting are evaluated and the new topics for the next meeting are identified. There are some matters between Turkey and Greece that they are two countries which have share on Mediterranean, they act under the contitution of Mediterranean Action Plan and they side with Barcelona Contract. We will see these matters as the matter of re arming the East Egean Islands, Domination Contaversial islands, small islands and rockies, matter of glaucama, the matter of Egean Airfield and FIR line, the matter of Continental shelf and the matter of Cyprus. Greece adding new disputes to present ones by actingagaiiist the protocol of special Protection Fields and Biological Variety under the constitution of Mediterranean Action Plan, by politicising some of the sea authority fields by declaring one sided special protection fields (domunation contraversial small islands and rockies, bird protection field). Tis case is the cause of tension on the relationship between two countries. Agean Sea is a semi-closed sea which has it sown properties While solving the problems in Agean, problems should not be confused each other, should be eorteiltiatory and should be obeyed to fairness principle Turkey should create balancing activities as the national politics by watching the Greece's activities under the contitution of Mediterranean Biological Variety and protocol of Special Protection Fields and under the other circumstances. Turkey must have a condition which forcing co-operation by leaning to protocol that Turkey side. in