Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin iletişim beceri düzeyleri ile atılganlık düzeylerinin incelenmesi

Examination of the communication skills and assertiveness levels of students enrolled at Akdeniz University Physical Education Department and Higher School of sports

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 407430 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin, iletişim beceri düzeyleri ile atılganlık düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 2013-2014 eğitim öğretim döneminde Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, spor yöneticiliği, antrenörlük eğitimi ve rekreasyon bölümlerinin değişik sınıflarında öğrenim gören 229 kadın ve 191 erkek olmak üzere toplam 420 öğrenci katılmıştır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin toplanması amacı ile araştırmada, kişilerarası ilişkilerde atılganlığın ölçülmesi amacıyla Spencer Rathus tarafından (1973) geliştirilip, Nilüfer Voltan Acar tarafından Türkçeye çevrilerek, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan, Rathus Atılganlık Envanteri ve öğretmen adaylarının algılanan iletişim becerilerini değerlendirmek için, Korkut (1996) tarafından geliştirilen, daha sonra üniversite öğrencilerine uyarlanan İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu dersliklerinde olasılıksız örnekleme yöntemiyle seçilerek, araştırmaya gönüllü olarak katılan öğrenciler ile yüz yüze görüşülüp, kâğıt kalem tekniği kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi bilgisayar ortamında Statistical Package for Social Science for Windows (SPSS) 21 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Analiz ve değerlendirmelerde, sosyo-demografik ve mesleki özellikleri tespit etmeye yönelik olarak sayı ve yüzde analizlerinden, istatistiksel farklılık çıkarımlarına erişebilmek için T-test ve Anova testlerinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, elde edilen bulgular doğrultusunda beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin atılganlık düzeylerine ilişkin olarak cinsiyet, yaş, anne-babanın eğitim düzeyi, ikamet edinilen yer, spor yapma sıklığı, spor türü, gelir düzeyi ve ilgi alanı değişkenleri açısından istatistiksel bakımdan anlamlı düzeyde farklılaşma saptanmıştır. İletişim becerisi düzeyi açısından incelendiğinde ise, yaş, anne-baba eğitim düzeyi, ikamet edilen yer, spor türü, takım ya da bireysel spor yapma durumu, gelir durumu ve ilgi alanı değişkenleri açısından istatistiksel anlamda anlamlı düzeyde farklılaşma saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Atılganlık, iletişim becerisi, beden eğitimi ve spor, öğrenci.

Summary:

This study has been carried out in order to observe the Communication Skills and Assertiveness Levels of the Students who are enrolled at the Akdeniz University - Physical Education Department and Higher School of Sports. The quota sample of the research was comprised of students enrolled in the Physical Education Department and Higher Schools of Sports in Akdeniz University – Higher School of Physical Education and Sports. The sample was driven from the students who are enrolled to the Physical Education Branch and Higher School of Sports which reports to the Akdeniz University during the academic year of 2013-2014. A total of 420 students, 229 female and 191 male students, enrolled in different classes at the Teacher School of Physical Education and Sports, Sport Administrator, Sportive Coach Training and Recreation Departments, participated in the research. The survey method was used during the research. Rathus Assertiveness Inventory (1973), developed by Spencer Rathus and translated into the Turkish language by Nilüfer Voltan Acar, was used to collect data on which validity and reliability studies were performed. The Communication Skills Evaluation Scale (CSES), developed by Korkut (1996) in order to evaluate the perceived assertiveness skills of the teacher candidates was adopted and applied to the university students. The data of the research was chosen from the classrooms of the Akdeniz University – Higher School of Physical Education and Sports. The Improbable Sampling method and face-to-face interviews with the subject students, who voluntarily participated in the research, were used and data was collected by using the pencil and paper technique. The evaluation of the data collected was performed by using the software package, Statistical Package for Social Science for Windows (SPSS) 21. The socio-demographic, T-tests and Anova Tests were applied in order to extract statistical differences from the number and percentile analysis to observe the professional properties used in the analysis and evaluations. Consequently, parallel to the findings obtained, regarding the assertiveness levels of the Physical Education and Sports Higher School Students, statistically significant correlations were also observed between the assertiveness levels of the students and their inherent variables including gender, age, parent's education levels, place of residence, frequency of doing sports, type of sport, income level and their field of interest. When they were investigated for their communication skills, statistically significant correlations were observed between age, parent's education levels, place of residence, type of sport, team or individual sportive activity condition, income level and field of interest variables. Keywords: Assertiveness, communication skills, physical education and sports, student.