Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi çalışanlarının genetiği değiştirilmiş organizma algısı

Perception of genetically modified organisims of the staff members of Akdeniz University

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 579775 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmada, Akdeniz Üniversitesi çalışanlarının genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) algısı ve GDO ile ilgili bilgilerinin düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada Akdeniz Üniversitesi çalışanları ile yüz yüze anket uygulaması ile elde edilen veri kullanılmıştır. Toplam 156 kişi ile görüşme yapılmıştır. Veri analizinde betimleyici istatistikler elde edilmiştir. Çalışanların GDO algısının demografik özellikleri bağlı olarak farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla t-Testi ve ANOVA teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada Akdeniz Üniversitesi çalışanlarının GDO hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığı, GDO'yu olumsuz olarak algıladıkları, GDO hakkında bilgilendirme ve tanıtımın yeterli olmadığı, ilgili kurum ve kuruluşların tüketiciyi bilgilendirme açısından yeterli bulmadıkları, GDO'nun insan sağlığına ve çevreye karşı zararlı olduğunu düşündükleri, GDO'nun denetlenebilirliğine yönelik önlemlerin eksik buldukları tespit edilmiştir. Çalışanların demografik özelliklerine göre GDO algıları, GDO hakkında bilgilendirme ve tanıtım yeterliliği, GDO'nun insan sağlığına ve çevreye olası etkileri ve GDO'nun denetlenebilirliğinde gruplar arası istatistiksek olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Çalışanların GDO ile ilgili bilgi düzeylerinin yükseltilmesi ve GDO'nun daha bilinir olmasını sağlamak için ilgili kurumların bu konuda faaliyetlerinin yaygınlaşması önerilebilir. Anahtar Kelimeler: Genetiği Değiştirilmiş Organizma, GDO algısı, Akdeniz Üniversitesi

Summary:

The purpose of this study is to explore the perception and level of knowledge of the stuff members of Akdeniz University about Genetically Modified Organisms (GMOs). For this, a survey is conducted to collected data at Akdeniz University. Study covers the stuff members of the university. A total of 156 staff were visited. Deterministic statistics are obtained. t-test and ANOVA techniques were applied to detect any difference in the GMO perceptions of the staff members of Akdeniz Üniversity based on the demographic characteristics. Research results indicate that staff members do not have concrete knowledge about the GMO. They have negative perception of the GMOs. They think the there is not enough public information about GMOs and GMOs are harmful for both human health and the environment. In addition, provisions by the government to audit GMOs is not appropriate. Test results reveal that there is not a statistically singinifant difference between group of the GMOs perceptions of the staff members based on the demographic characteristics, sufficiencies of the public information about the GMOs, human health and the environment impact of the GMOs, and auditability of the GMOs. The knowledge of the staff on GMOs needs to be increased, and related institutions should develop programs to increase the avareness of the GMOs. Keywords: Genetically Modified Organisms, Perception of the GMO, Akdeniz University