Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Eko. Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen adayları ve Antalya'da görev yapan öğretmenelrin özyeterlik inançlarının karşılaştırılması

Comparision with Akdeniz University Faculty of Education pre-service teachers and teachers' self-efficacy beliefs working in Antalya

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 436744 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmanın amacı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğretmen adayları ile Antalya İli merkez ilçelerde ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin öz-yeterlik algılarını karşılaştırmaktır. Araştırma genel tarama modelindedir. Bu amaç doğrultusunda öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarının yaş, cinsiyet, okul türü, sosyo-ekonomik çevre, eğitim durumu, branş ve öğretmen mevcudu değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlere ve aday öğretmenlere Tschanner- Mogan, Hoy (2001) tarafından geliştirilen ve Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan" Öğretmen Özyeterlik İnancı Ölçeği" uygulanmıştır. Ölçek Öğrenci Katılımı", "Öğretim Stratejileri" ve "Sınıf Yönetimi" olmak üzere üç alt boyutu barındırmaktadır. Verilerin analizinde Pearson korelasyon, ANOVA, t testi teknikleri kullanılmıştır. Ölçek Antalya ili merkez ilçelerde görev yapan 380 öğretmen ve Eğitim Fakültesi son sınıf öğretmen adayı arasından 216 öğretmen adayına uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS for Windows 23.0 programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin cinsiyet, kıdem, eğitim durumu, sosyo kültürel çevre, okul mevcudu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık görülmezken; okul türü ve branş faktöründe anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının özyeterlik algıları öğretmenlere göre daha düşük olduğu tespit edilirken; cinsiyet ve eğitim durumu değişkenine göre özyeterlik algılarında anlamlı bir değişiklik olmadığı tespit edilmiştir.

Summary:

The purpose of this study is to compare with teachers' sense of self-efficacy beliefs and pre-service teachers' self-efficacy beliefs in terms of some variables. The study employed general screening model. In accordance with their purpose, whether teachers' and pre-service teachers' self efficacy beliefs show a significant difference in term of gender, graduation grade, graduation branch, type of school, career, age and length of service was investigated. "Teachers' Sense of Self-efficacy Scale " which was developed by Tschannen-Morgan and Hoy (2001) and translated inti Turkish by Çapa, Çakıroğlu and Sarıkaya (2005) was applied to teachers and pre-service teachers. The scale consists of three factors bearing the names " Efiicacy in Student Engagement", "Efficacy in Instructional Strategies" and " Efficacy in Classroom Management. The data were analized by Pearson Korelation, ANOVA and t test which are parametric test tecniques. The scale was applies to 380 teachers in Antalya's central boroughs and 216 pre-service teachers in Akdeniz University Faculty of Education Department with sample random sampling method. The obtained data were analayzed with SPSS for Windows 23.0 program. According to the findings teachers' sense of self-efficacy beliefs did not differ significantly in terms of gender, graduation grade, career, age and length of service but type of school and graduation branch differ in term of teachers' sense of self-efficacy beliefs.Pre-service teachers' self-efficacy beliefs were lower than teachers' sense of self-efficacy beliefs. Moreover; Pre-service teachers' self-efficacy beliefs did not differ in terms of gender, branch and graduation level.