Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi hastanesi acil servisinde uygulanan santral venöz kateterizasyonlarla ilgili demografik verilerin incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 339005 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Servisimizde gerçekleştirilen SVK uygulamalarına ait verileri toplayarak başarı ve komplikasyon oranlarımızı belirlemeyi ayrıca demografik verileri inceleyerek hangi hastalarda hangi yöntemin kullanılmasının daha doğru olabileceğini öngörmeyi amaçladık Çalışma, prospektif ve randomize olarak planlandı İşlem boyunca hastaların dosya numarası, yaşı, tarih, cinsiyet, tanı, triaj kategorisi, uygulayıcı kıdemi, uygulamaya başka bir hekimin refakat edip etmediği, kullanılan yöntem, hasta pozisyonu, zorlaştırıcı faktörler, endikasyon, kullanılan ven, ponksiyon sayısı, vene ulaşım süresi, kateterizasyon süresi, kullanılan anestezi yöntemi, komplikasyon kaydedildi Femoral venin kullanıldığı girişimler dışında her girişimden sonra hastalara akciğer filmi çekildi 18 ay boyunca servisimizde santral venöz girişimin endikasyonları hemodiyaliz (N = 60, % 57 7), intravenöz pace (N = 1, % 1 0), santral monitörizasyon (N=18, %16 3), periferal vene ulaşamama (N = 19, % 18 3), kemoterapi (N = 1, % 1 0), plazmaferez (N = 2, % 1 9), Exchange transfüzyon (N = 2, % 1 9) ve hızlı kan transfüzyonu (N = 1, %1 0)dur Hastaların 61 (% 70 9)?i erkek ve 25(% 29 1)i kadındır Yaş ortalaması 55 23 ± 18 334 olarak hesaplanmıştır (aralık: 18 ? 89) Girişimlerdeki genel başarı oranı % 82 6 ve komplikasyon oranı da 17 4?tür Ultrason kullanılmayan hastaların % 18 5?inde komplikasyona rastlanırken, kullanılanların % 13?ünde komplikasyon görülmüştür (p = 0 757) Girişim sırasında hastada kateterizasyonu zorlaştıran herhangi bir faktör yokken % 16 7, zorlaştırıcı herhangi bir faktör varlığında ise %18 2 oranında komplikasyon görüldüğü saptanmıştır (p = 0 840) İşlem sırasında ultrason kullanılmayan hastalarda toplam kateterizasyon süresi ortalama 12 38 ± 5 785 dakika, ultrason kılavuzluğunda yapılan kateterizasyonlarda ise bu süre ortalama 10 65 ± 5 887 dakikadır (p = 0 216) Vene ulaşım süresi ultrason kullanılmayan hastalarda ortalama 15 41 ± 17 934 saniye iken ultrason kullanılan hastalarda ortalama 14 85 ± 19 239 saniye saptanmıştır (p = 0 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.