Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Radyoloji Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi hastanesi acil servisine başvuran akut karın ağrısı olgularında BT bulguları

Tomography findings of cases of acute abdominal pain applying to Akdeniz University hospital emergency department

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 388463 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı akut karın ağrısı ile acil servise başvuran hastaların tanı aşamasında kullanılan abdominal bilgisayarlı tomografi (BT) bulgularını değerlendirmektir. Mayıs 2013 ve Ekim 2013 tarihleri arasında hastanemiz acil servisine akut karın ağrısı ile başvurup tanı aşamasında abdominal bilgisayarlı tomografi çekilen 250 hastanın klinik bilgileri ve BT görüntüleri geriye dönük olarak incelendi. Penetran ve künt yaralanmalı hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların yaşları 16 ile 90 arasında değişmekte olup, ortalama yaş 43,35 idi. Hastaların 145'i kadın (%58), 105'i erkekti (%42). Hastaların 85'inde (%34) ağrıyı açıklayacak bir patoloji saptanmadı. BT'de en sık görülen patoloji 29 hastada (%11) akut apandisit idi. Akut apandisitte BT'nin sensitivitesi %77 spesifitesi %96 olarak saptanmıştır. Histopatoloji tanısı olan 53 hastanın 43'ünde (%81.1) BT tanılarını histopatolojik son tanılar ile uyumluydu. BT akut abdominal ağrı ile başvuran hastaların değerlendirilmesinde hızlı ve etkili bir görüntüleme yöntemi olup cerrahi veya medikal tedavi yöntemlerinin kararında, BT'nin tanısal önemi bir kere daha anlaşılmıştır

Summary:

The purpose of this study was to evaluate abdominal computed tomography (CT) findings of patients applying to emergency department with acute abdominal pain. Clinical findings and CT images of 250 patients who applied to the emergency department of our institution and had abdominal CT imaging performed between May 2013 and October 2013 were retrospectively assessed. Patients with penetrating and blunt injuries were excluded from the study. Patient ages varied between 16 and 90, with an average of 43,35. 145 patients (58%) were female and 105 were (42%) male. In 85 patients (34%) no pathology that could explain the pain was detected. The most common pathology observed on CT was acute appendicitis, being found in 29 patients (11%). Sensitivity and specificity of CT for acute appendicitis was calculated as 77% and 96% respectively. Out of 53 patients who had histopathological confirmation of their diagnosis, 43 (81,1%) had CT diagnoses compatible with final diagnoses. CT is a fast and efficient imaging modality for evaluation of patients applying with acute abdominal pain. Our study demonstrates the importance of CT for surgical or medical management and treatment decisions