Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Aile Hekimliği polikliniklerine başvuran 20 yaş üstü kişilerin ileriye yönelik talimatlar konusunda bilgi düzeylerinin ve tutumlarının değerlendirilmesi

Assesment of knowledge levels and attidutes about advance directives among above 20 years old people WHO were examined in Akdeniz University Family physician outpatient clinic

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 524192 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı "ileriye yönelik talimatlar" konusuna dikkat çekmek, farkındalık yaratmak, bireylerin henüz ölümcül bir hastalıkları yok iken ve kendileri ile ilgili tıbbi kararlar için tercihlerini ve isteklerini belirtebiliyor durumda iken yaşamın son döneminde yapılabilecek tıbbi bakım ve uygulamalar için tercihlerini belirlemeyi ne kadar isteyip istemediklerini araştırmak ve atılabilecek adımları ortaya koymaktır. Araştırma, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Aile hekimliği polikliniklerine herhangi bir nedenle başvuran 20 yaş ve üstü bireyler üzerinde yapıldı. Araştırma kapsamında herhangi bir örneklem seçilmemiş olup, 01.10.2017 – 01.06.2018 tarihleri arasındaki 8 aylık sürede araştırmaya katılmaya gönüllü olan toplam 300 kişiye araştırmacılar tarafından hazırlanan ve 30 sorudan oluşan bir anket yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Çalışmaya %56,0'sı kadın toplam 300 kişi katılmıştır. Katılımcıların %76,3'ü ileriye yönelik talimatların gerekli olduğunu düşünmekle birlikte, %73,3'ü kendi tıbbi bakımıyla ilgili karar veremeyecek durumda kalması halinde kendi adına karar vermesi için ailesinden biriyle veya hekimiyle konuşmadığını; %73,7'si tıbbi bakımıyla ilgili kararları vermesi için birisini (bir arkadaş ya da akraba) sağlık vekili olarak seçmek istediğini bildirmiştir. Çalışmaya katılanların büyük çoğunluğu ileriye yönelik talimatların gerekli olduğunu düşünmesine rağmen, çoğu kendi adına karar vermesi için şimdiye kadar ailesinden biriyle veya hekimiyle konuşmamıştır. Katılımcıların çoğunluğu talimat formunun hazırlanması ve takip edilmesiyle ilgili yasal haklarını bilmemektedir. Aile hekimleri yaşam sonu bakımını ve ileriye yönelik talimatları tartışmak için ideal konumdadır. Aile hekimlerinin hastaları ve ailelerini yaşam sonu bakımında sunulmasını istedikleri sağlık bakımı için ileriye yönelik talimatlar konusunda bilgilendirmeleri, hastaların istemlerini belgelemelerine yardımcı olmaları hastalar ve aile üyeleri için yaşam sonu bakımında karar almayı kolaylaştıracaktır. Anahtar Kelimeler: İleriye yönelik talimat, yaşam sonu bakımı, aile hekimliği.

Summary:

The aim of this study is to draw attention to the subject of "advanced directives", to create awareness, whether or not they want to investigate to determine the preferences for medical care and applications in the period of end-of-life while individuals can specify their preferences and wishes for medical decisions and take steps for it. The study was carried out on individuals aged 20 years and older who applied to Akdeniz University Hospital Family Medicine outpatient clinics for any reason. In the scope of the research, no sample was selected and a questionnaire consisting of 30 questions was applied to 300 people who volunteered to participate in the study between 01.10.2017 and 01.06.2018 by a face-to-face interview technique. A total of 300 people, 56.0% of whom were women, participated in this study. Although 76.3% of the respondents thought that advaced directives were necessary, 73.3% stated that they did not speak to one of their family or physician to decide on their own behalf if they could not make a decision about their medical care. 73.7% of the respondents stated that they wanted to choose someone (a friend or relative) as their health proxy to make medical decisions. According to our results; many of the participants stated that they had not spoken to one of their families or physicians so far in order to decide on their own behalf, although the majority of respondents thought that the advanced directives were necessary. Family physicians have an ideal position for end-of-life care and discussing advance directives. Family physicians, who inform patients and their families about future directions for health care that they would like to be presented in end-of-life care, and help patients to document their requests would facilitate the decision-making for end-of-life care of patients and their family members. Key Words: Advanced directives, end of life care, family medicine.