Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi anestezi yoğun bakımlarında 2010 – 2014 yılları arasında trakeostomi uygulanan hastaların değerlendirilmesi

Evoluation of the patients who performed tracheostomy in Akdeniz University anesthesia intensive care unit from 2010 to 2014

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 433234 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Trakeostomi 70 yıldan uzun süredir uzamış mekanik ventilasyonun ve güvenilir havayolunun sağlanmasında alternative bir yaklaşım olarak kullanılmaktadır Sağladığı çok sayıda avantajın yanı sıra, solunum yolunun açık tutulmasında invazif bir metot olduğundan ciddi komplikasyonları vardır Bunun yanı sıra, trakeostomize hastalar eşlik eden komorbid hastalıklar nedeniyle sıklıkla uzamış yoğun bakım ünitesi (YBÜ) yatışı, yüksek mortalite ve morbiditeye sahiptir Çalışmanın amacı PDT uygulamalarımızın sıklığının, hastaların özelliklerinin, ilişkili komplikasyonların ve prognozun değerlendirilmesidir Ocak 2014 ve Aralık 2014 tarihleri arasında 34 yataklı Anestezi Yoğun Bakım ünitelerimizde PDT uyguladığımız hastaların hastane elektronik kayıtları ve YBÜ hasta dosyaları incelendi Hastaların demografik değişkenleri, YBÜ yatış ve trakeostomi endikasyonları, entübasyon geçmişleri, trakeostomi işleminin şekli, YBÜ kalış ve trakeostomize olma süresi, dekanülasyon ve/veya rekanülasyon durumu, erken ve geç dönem komplikasyonları kaydedildi Çalışma süresi içinde YBÜ yatışı sırasında trakeostomi uygulanan 442 hasta olduğu tespit edildi Hastalarda en sık gözlenen patolojilerin beyin ve sinir cerrahisi (%36 9), göğüs hastalıkları (19 9%), nöroloji (%11 3) ve genel cerrahi (%11 1) bilim dalları ile ilgili olduğu belirlendi Trakeostomi işlemi 29 hastada ameliyathanede cerrahi uzmanları tarafından ve 413 hastada yoğun bakımda yatak başında yoğun bakım uzmanları tarafından perkütan yolla gerçekleştirildi YBÜ yatışı sonrası ortalama trakeostomi açılma günü 9 9 gündü Komplikasyon sıklığı %7 (31 hasta; 23 erken dönem, 8 geç dönem komplikasyon) belirlenmiş ve en sık rastlanan komplikasyonun erken dönemde kanama olduğu (%2 9) belirlenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Tracheostomy is a favored alternative option for providing prolonged mechanical ventilation and safety airway used for more than 70 years Despite its numerous advantages, tracheostomy may have severe complications as being an invasive method for presenting respiratory tract patency Besides, the tracheostomized patients usually have prolonged ICU stay, high mortality and morbidity arise from concomitant comorbidities The aim of the study was to evaluate the frequency, patient characteristics, complications and the prognosis related with our percutaneous dilatational tracheostomy (PDT) practice Hospital electronic records and intensive care unit (ICU) files of the patients with percutaneous tracheostomies performed in our 34 bed anesthesiology ICUs were evaluated between January 2010 and December 2014 Demographic variables of the patients, ICU admission and tracheostomy indications, intubation history, method for tracheostomy procedure, ICU stay or tracheostomy duration, decannulation and /or recannulation status, early and late complications were recorded There were 442 patients who underwent tracheostomy during their ICU stay in the study period The most frequent pathologies of the patients were related with neurosurgery (36 9%), pulmonology (19 9%), neurology (11 3%) and general surgery (11 1%) disciplines Tracheostomy procedures were performed surgically at operation room by surgeons in 29 patients and percutaneously at bed side by intensivists in 413 patients Mean tracheostomy performance day after ICU admission was 9 9 days Overall complication incidence was 7 0% (31 patients; 23 early and 8 late complications) while the major complication was bleeding at early period (2 9%) Mean age and mortality of the patients were 56 and 44 8% respectively ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.