Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde oluşan tıbbi atık miktar ve kompozisyonunun belirlenmesi

The Indication of medical waste quantity and composition formed in Akdeniz University Hospital

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 107785 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarında ev çöplerine benzer katı atıklarının yanında enfekte, radyoaktif, kimyasal, ve farmasotik atıklar ile kesici-delici malzemeler ve sıkıştırılmış kaplar ortaya çıkmaktadır. Birçok sağlık kuruluşunda bu tür atıklar evsel nitelikli atıklarla birlikte toplanıp taşınmakta ve onlarla aynı şekilde bertaraf edilmek üzere şehir çöp taşıma araçlarına verilmektedir. Bu da toplum ve çevre sağlığı açısından tehlike kaynağı olmaktadır. Bu yüzden tıbbi atıkların ev çöplerine benzeyen attıklarla karıştırılmaması, onlarla bir arada toplanıp taşınmaması, özel bir şekilde işlem görmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Akdeniz Üniversite Hastanesinde tıbbi atık miktar ve kompozisyonu birimler itibarı ile incelenmiştir. İnceleme sonucunda % 3.46 cam atık, % 30.93 plastik atık ve % 65.6 diğer atık olarak belirlenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda çalışmanın yapıldığı dönemde Akdeniz Üniversite Hastanesinin Tıbbi Atık Yönetiminin Tıbbi Attık Kontrol Yönetmeliğine tam anlamıyla uymadığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Tıbbi atık, Tıbbi Atık Kontrol Yönetmeliği IV

Summary:

ABSTRACT In addition to solid wastes which are like house wastes, pathologic, non- pathology, infectious, radioactive, chemical, pharmacy wastes, sharp materials and also congested containers occur in hospitals and similar health institutions. This kind of wastes are collected with house wastes and are given to garbage trucks in order to be god rid of in the same way. And this event becomes a hazard source for society and environment health. So, medical waste should not be mixed with house wastes and should not be collected together but they should be treated in a specific way. By this work, medical waste quantity and its composition are examined in detail by means of units in Akdeniz University Hospital. As a result of this work, wastes are classified as 3,46% glass waste, 30,93% plastic wasting 65,6% others. Consequently, it is fixed that Akdeniz University Hospital does not completely conform to Medical Waste Control Regulation of Medical Waste Administration in the period of this work. Key Words : Medical Waste, Medical Waste Control Regulations. V