Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yatan iki yaş ve üzeri hastalarda C.difficile ilişkili ishallerin toksijenik kültür, glutamat dehidrogenaz enzimi-toksin A/B elisa ve PZR ile araştırılması

Investigation of toxigenic clostridium difficile-associated diarrhea by culture, GHL enzyme, toxin A/B elisa and pcr at hospitalized patients with two years and older in Akdeniz University Medical School Hospital

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 454066 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada amaç, C. difficile nedenli ishal olduğu düşünülen hastaların dışkı örneklerinden EIA yöntemi ile toksin varlığının aranması, aynı örneklerin kültürlerinden ise C. difficile kökenlerinin izolasyonunun yapılması ve PZR ile toksin araştırılması yaparak hastanemizde, C. difficile nedenli ishal sıklığının araştırılmasıdır.. Çalışma kapsamına, Haziran 2013-Aralık 2013 tarihleri arasında, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı ELISA Birimi'ne C. difficile Toksin A/B isteği ile gönderilen dışkı örneklerinden, iki yaş üzeri 200 hasta alınmıştır. Dışkı örnekleri CDSA seçici besiyerine ekilip ve anaerop ortamda kültürü yapılmıştır. İzole edilen organizmalar MALDI-TOF MS (Bruker Daltonics Microflex LT system, Becton Dickinson, Italya S.p.A) ile tanımlanmıştır. C.difficile çıkan örnekler ardından ELISA yöntemiyle veya PCR ile toksin varlığına bakılarak toksijenik kültür yapılmıştır. Aynı zamanda bu dışkılardan EIA (C.diff Quik Chek Complete (CdQCC), Techlab, Blacksburg, VA, USA) yöntemi ile GDH ve toksin B, PZR (BD Max Cdiff, BD Diagnostics ) ile de toksin B geni çalışılmıştır. Toksijenik kültür referans test olarak kabul edilmiştir.Hasta populasyonumuzda CDE sıklığı % 6.5 bulunmuştur.Toksijenik kültüre göre pozitif bulunan 13 örnekten hepsinde EIA GDH testi pozitif bulunmuştur.Bu 13 örneğin 11 inde EIA toksin testi ile, 12 sinde de PZR testi ile pozitiflik saptanmıştır. Sonuçlarımıza göre GDH EIA testi, riskli hasta gruplarında tarama testi olarak kullanılabilir. Pozitif sonuçların Toksin A+B yi saptayan EIA testi ve toksin B genini saptayan moleküler test ile doğrulanması gerekmektedir. Hastanın kliniği ile test sonucu uyumsuz olduğunda toksijenik kültür yapılması gerekmektedir.

Summary:

In this study we aim to explore the existance of toxin by EIA method in patient's stool sample with diarrhea thought to be due to C. difficile. In addition isolation of C. difficile origins from culture of same samples and toxin exploration performed by PCR to investigate the frequency of C. difficile induced diarrhea in our hospital. Thıs study consist of 200 patients above 2 years old in Akdenız University hospital Central Laboratory ELISA Unit for exploration of C. difficile toxin A/B in stool samples between July 2013-November 2013. Stool samples are planted in CDSA selective medium and anaerobic culture performed. Isolated microorganisms are defined by MALDI-TOF-MS (Bruker Daltonıcs Mıcroflex LT System, Becton Dıckınson, Italy s.p.a) Toxigenic culture performed by PCR or ELISA method in C.difficile positive samples with existance of toxin. At the same time GDH and Toxin B studied by EIA (C. diff Quik Check Complete (CDQCC), Techlab, Blacksburg, va, USA) whereas toxin B gene by PCR (BD max Cdiff, BD Diagnostics) Toxigenic culture is considered as referance test. CDE frequency is found as 6.5 % in our patient populatıon. All of 13 samples which are positive for toxigenic culture, are positive for EIA GDH test. Poiİtivity is detected in 11 of 13 samples byEIA toxin test and 12 of 13 samples by PCR test. Accordin to our results GDH EIA test can be used as screening test in risky patient population. Positive results must be verified by EIA test which detect toxin A+B and molecular test which detect toxin B gene. Toxigenic culture must be performed when incompetible situations occured between the test result and patient's clinic.