Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Nöroloji Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi nöroloji kliniğinde 2012/2014 yıllarında yatan iskemik inme hastalarında etyolojik tanı gruplarında mortalite ,morbidite ve demografik faktörler

Patients hospitalized with the diagnosis of ischemic stroke between the january 1st 2012- december 31st 2013 at The Akdeniz University Hospital department of neurology were examined for mortality,morbidity and demografic factors

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 454045 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akut arteriyel enfarktlar için enfarkt etyolojik subtipinin belirlenmesinin önemi yıllardır bilinmektedir. İnfarkt etyolojik subtipi sınıflamasına yönelik olarak en sık kullanılan yöntemlerden birisi TOAST (Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment) ile iskemik enfarktlar oluş mekanizmasına göre ;The Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP) ise klinik kriterler kullanılarak sınıflandırılırlar. İnmeye bağlı mortalite ve morbidite oranlarının bu kadar yüksek olması ve inmenin ölüm sıralamasında ikinci sırada yer alması koruyucu ve önleyici tedaviyi önemli kılmaktadır. Akdeniz Ünivesitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniğinde 1 Ocak 2012-31 Aralık 2013 tarihleri arasında iskemik inme tanısıyla yatırılan 315 hastanın dosya kayıtları iskemik inme için risk faktörleri varlığı ,enfarkt lokalizasyonu ve boyutu ,CRP ve sedimentasyon değerleri, hastanede kalış süreleri ve gelişen komplikasyonlar ile bir klinik parametre olan OCSP ve etyolojik sınıflama olan TOAST sınıflaması ilişkisi incelendi. Morbiditenin kardiyoembolik grupta ve TACI grubunda daha sık görüldüğüne dair anlamlı veriler elde edildi ve mortalite oranın azaltılmasında inme subtiplerinin iyi tanınmasının prognozu etkileyecek önlemler almak açısından önemli bir parametre olduğu öne sürüldü.

Summary:

The importance of determining etiological subtypes for acute arterial infarcts is well known. Two commonly used systems for classifying subtypes of infarcts are the TOAST(Trial of ORG 10172 in Acute Stroke Treatment) which divides infarcts by etiology and The Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP) calssification which classifies infarcts topographically. Because of the high mortality and morbidity rates associated with stroke and the fact that stroke is the second death cause protective and preventive therapeutical approaches are of crucial importance. The file records of patients hospitalized with the diagnosis of ischemic stroke between the January 1st 2012- December 31st 2013 at the Akdeniz university hospital department of neurology were examined. Patients were classified according to the OCSP and TOAST classifications and the relation between the presence of risk factors for ischemic stroke , infarct localisation and size , CRP and ESR values, the length of hospital stay ,complications whitin these stroke subgroups were assessed. Morbidity was significantly higher in the cardioembolic stroke and TACI groups. We suggest that determining stroke subgrops is important in order to determine prognosis and taking measures that would affect outcome.