Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği polikliniğine başvuran 18 yaş üstü kadınlarda D vitamini düzeyleri ve bunu etkileyen etmenler çalışması

Vitamin d levels and factors that may led to vitamin D deficiency in women over the age of 18 years old applied to Akdeniz University Medicine Faculty's Family Medicine policlinics

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 548999 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Bu araştırma, Antalya'da ikamet eden 18 yaş üstü kadınlarda D vitamini eksikliği düzeyini ve D vitamini eksikliğine yol açabilen etmenleri değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Araştırma kesitsel nitelikte yapılmıştır. Araştırmaya Haziran 2018 - Ocak 2019 tarihleri arasında, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Polikliniğine herhangi bir nedenle başvuran 18 yaş üstü 360 kadın katılmıştır. Katılımcılara araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anket yüzyüze tekniği ile uygulanmıştır. Kadınların serum D vitamini düzeyleri retrospektif olarak hastanemiz bilgi sisteminden alınmıştır. Bulgular: Katılımcıların %14.2'sinde ciddi D vitamini eksikliği (<10ng/ml), %47.2'inde orta düzeyde D vitamini eksikliği (10-20ng/ml), %27.8'inde D vitamini yetmezliği (20- 30ng/ml) saptanmıştır. Çalışmaya katılan katılımcıların boyları, BKİ'leri, yaşları, ikamet ettikleri yer, medeni durumları, eğitim düzeyleri, bir işte çalışıp çalışmama durumları, gelir düzeyleri, sigara ve alkol kullanma durumları, sahip oldukları çocuk sayısı, gebeliklerinde D vitamini desteği alıp almamaları, daha önce D vitamini veya başka bir vitamin desteği alıp almama durumları, yaptıkları fiziksel aktivite süreleri, sebze-meyve, balık ve süt ürünleri tüketim sıklıkları, cilt renkleri, güneşte kalma süreleri, diyabet, hipertansiyon, hipotiroidi ve kanserler gibi kronik hastalık varlığı, sindirim sistemi hastalıkları varlığı, daha önce kemik kırığı geçirme öyküsü olması ile D vitamini düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamazken (p>0.05), çocuk sahibi olma, et tüketim sıklığı, denizde güneşlenme durumu, kapalı ya da açık giyinme durumu, kullandıkları güneşten koruyucu kremin kaç faktörlü olduğu D vitamini düzeyleri ile istatistiksel anlamlı olarak ilişkili bulunmuştur (p<0.05) Sonuç: Çalışma sonucunda, kadınların %89.2'sinde D vitamini düzeyi normalden düşük bulunmuştur. D vitamini eksikliği nedenleri olarak beslenme durumu, açık havada aktivite ve güneşlenme azlığı, güneşe maruz kalan cilt yüzeyinin azlığı dikkati çekmektedir. Ancak bu konuda yargı oluşturabilmek için daha kapsamlı ve büyük örneklemi olan çalışmalar yapılması gerekmektedir. Anahtar kelimeler: D vitamini, kadın, yetersizlik, risk etmenleri

Summary:

Aim: This study is evaluate the levels of vitamin D deficiency and factors that may led to vitamin D deficiency in women over the age of 18 years residing in Antalya. Material and Methods: The study was conducted in cross-sectional type. In study were involved 360 women over the 18 years of age applied for any reason to Akdeniz University Medicine Faculty's Family Medicine polyclinic's between June 2018- January 2019. A questionnaire prepared by researchers was applied to the participants with face-to-face technique. Serum vitamin D levels of these women were taken retrospectively from our hospital data base. Results: Severe vitamin D deficiency (‹10 ng/ml) were detected in 14.2% participants, moderate vitamin D deficiency (10-20 ng/ml) in 47.2% and soft vitamin deficiency (20-30 ng/ml) were determined in 27.8% of participants. There was not statistically significant relation between vitamin D levels and height of the participants, their BMI's, ages, place of residence, marital status, education levels, employment status, income levels, smoking and alcohol use cases, the number of children they have, whether to get vitamin D support or not during their pregnancies, whether to take or not vitamin D or other vitamin supplements, the duration of their physical activity, the frequency of consumption of vegetables and fruit, fish and dairy products, their skin colors, the time of sun exposure, the chronic diseases such as diabetes, hypertension, hypothyroidizm and cancers, the diseases of the digestive system and history of previous bone fracture (p›0.05). It was determined that there was a statistically significant correlation with vitamin D levels and having a child, frequency of meat consumption, sunbathing at sea, dressing type (open or closed), the sunscreen's rate of SPF preferences (p ‹0.05). Conclusion :As a result of study it has been determined that 89.2% of women had lower vitamin D levels than normal. Nutritional status, insufficient outdoor activity, luck sun bathing and a small area of skin surface that exposed to the sun are noteworthy as a causes of vitamin D deficiency. However, to make an assessment on this issue more extensive studies with large samples are required. Keywords :Vitamin D, woman, deficiency, risk factors