Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi algoloji kliniğinde epiduroskopi uygulanan hastaların retrospektifdeğerlendirilmesi

Retrospective assessment of patients with epiduroscopy administered in the algology clinic of Akdeniz University Faculty of Medicine

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 520964 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bel ağrısı, erişkin bireylerin çoğunu yaşamının en az bir döneminde etkileyen, doktora başvuru sebepleri içinde ikinci sırada yer alan, iş gücü kaybına neden olan ve yaşam kalitesini düşüren yaygın bir sağlık sorunudur. Kronik bel ağrısının tedavisinde, cerrahi olmayan girişimsel işlemler uygulanabilmektedir. Epiduroskopi, kronik bel ağrısına yönelik diagnostik veya terapötik amaçlı kullanılabilen minimal invaziv bir tekniktir ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalında, kronik bel ağrısı olan uygun hastalara rutin olarak uygulanmaktadır. Çalışmamızda, epiduroskopi uygulanan hastaların işlemden ne kadar fayda gördüklerini görmek amaçlanmıştır. Bunun için, çalışmaya dahil edilen 148 hastaya işlemden 1 yıl sonra standart soru kağıdı uygulanmıştır ve sonuçları değerlendirilmiştir. Bu hastaların çoğunluğu (%61,5) kadın olup, yaş ortalaması 56,6'dir. Hastalar genel olarak değerlendirildiğinde, işlem sonrasında VAS skorunda anlamlı bir düşüş olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra hastaların ağrı nedeniyle günlük aktivitelerinde ve gece uykularında işlem sonrasında anlamlı rahatlama olduğu görülmüştür. Sonuç olarak epiduroskopi işlemi kronik bel ağrısı olan hastalarda etkin bir tanı ve tedavi yöntemi olarak ağrıyı azaltmasının yanı sıra, genel yaşam kalitesini de yükseltmektedir. Anahtar Kelimeler: Epiduroskopi, kronik bel ağrısı, lomber stenoz

Summary:

Low back pain affects most adult individuals during at least one period of life, and is a common health problem that is the second place among reasons for applying to doctors and causes loss of labor and lowers quality of life. Chronic low back pain treatment may be applied with non-surgical interventional procedures. Epiduroscopy is a minimal invasive technique that may be used for diagnostic or therapeutic aims related to chronic low back pain. It is routinely applied to patients with chronic low back pain in Akdeniz University Faculty of Medicine Algology department. In our study we aimed to observe how much benefit patients administered epiduroscopy received from the procedure. For this, the 148 patients included in the study completed a standard question form 1 year after the procedure and the results were assessed. The majority of these patients were female (61.5%), with mean age of 56.6 years. When patients are generally assessed, there was a significant fall in VAS scores after the procedure. Additionally, patients were observed to experience significant relief in daily activities and nighttime sleeping due to less pain after the procedure. In conclusion, the epiduroscopy procedure is an effective diagnostic and treatment method for patients with chronic low back pain that increases general quality of life in addition to reducing pain. Key Words: Epiduroscopy, chronic low back pain, lumbar stenosis