Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Akdeniz üniversitesi tıp fakültesi eğitici gelişim programlarının değerlendirilmesi

Evaluation of faculty development programs in Medical Faculty of Akdeni̇z University

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 556862 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Amaç: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde (AÜTF) uygulanan Fakülte Eğitici Gelişim (FEG) programlarının öğretim üyeleri tarafından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde AÜTF'nde eğitici eğitimi programlarına katılmış öğretim üyeleriyle yürütülen kesitsel nitelikte bir çalışmadır. Öğretim üyelerinin aldıkları FEG programlarının etkinliğinin değerlendirilebilmesi için araştırıcılar tarafından geliştirilen on üç sorudan oluşan bir anket formu, Öğretim Elemanı Performans Değerlendirme Envanterleri Öğretim Elemanı Ölçeği ve öğrencilerden her yıl PDÖ, ders kurulu ve staj sonu alınan öğretim üyesi değerlendirme puanları kullanılmıştır. Araştırma evrenini 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde AÜTF'nde görev yapan eğitici gelişim programlarına katılmış öğretim üyeleri oluşturmaktadır. Çalışma evreni 204 öğretim üyesinden oluşmaktadır. Çalışmaya katılım %70,6'dır. Bulgular: Araştırma bulguları FEG programlarının tüm kurslarından öğretim üyelerinin memnun (%85) olduğu ve kendilerini yeterli (%73) hissettiklerini göstermiştir. Özellikle küçük grupta eğitim (%95), görsel işitsel araç kullanma (%90,8), olumlu öğrenme ortamı hazırlama (%88) eğitim başlıklarında çok yüksek oranda kendilerini yeterli hissetmektedirler. Ancak koçluk, mentorluk-danışmanlık, OSCE hazırlama uygulama, CORE hazırlama eğitim başlıklarında daha az yeterli hissetmektedirler. Öğrencilerin vermiş oldukları geri bildirimler de öğretim üyelerinin FEG programlarından yararlandığı ve eğitimlerinde değişikliklere gittiklerinde vurgu yapmaktadır. Sonuç: FEG programlarının tıp eğitimcilerinin bilgi ve becerilerinin gelişiminde yeterli olduğunu göstermektedir. Farklı öğretim yöntemlerinin bir arada kullanımı ile verilen FEG programlarının katılımcıların daha yüksek eğitim performansı elde ettirmelerine katkı sunduğu izlenmiştir. Anahtar Kelimeler: fakülte eğitici gelişimi, probleme dayalı öğrenim, eğitim yönlendiricisi, geribildirim, program değerlendirme

Summary:

ABSTRACT Objective: It was aimed to examine FDP programs, which are implemented in Medical Faculty of Akdeniz University (MFAU), by the faculty members. Method: The present study is a cross-sectional study carried out with faculty members, who have participated in educator training in MFAU in educational years 2018-2019. In order for the faculty members to be able to assess the efficiency of FDP programs they received, a 13-item questionnaire developed by the authors, "The Validity and Reliability of the Instructors' Performance Evaluatıon Scales", Faculty Member Assessment Scale, and PBL obtained annually from students, course council, and faculty member assessment scores obtained from faculty member at the end of internship. The study consists of faculty members, who have participated in educator training programs in MFAU in educational year 2018-2019. There are 204 faculty members in the study. The participation rate was 70.6%. Results: The study results indicate that the faculty members are satisfied (85%) by FDP programs and they feel it sufficient (73%) for them. They feel themselves highly capable in terms of education in small groups (95%), the use of auditory-visual instruments (90.8%), and preparing the positive learning environment (88%). However, they feel less capable in terms of coaching, mentorship – consultancy, preparing and implementing OSCE, and they feel themselves less capable in CORE preparation training. The feedbacks provided by the students indicated that the faculty members made use of educator development programs and they made some modifications in their lectures. Conclusion: It was determined that the FDP programs are useful for the knowledge and skill development of educators in medicine. It was observed that the FDP programs combining different education methods contributed to the better education performance of participants. Key words: faculty development program, problem based learning, training guide, feedback, program evaluation