Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi anestezi kliniğinde acil sezaryen olgularında anestezi yönetiminin değerlendirilmesi

The evaluation of anesthetic management among patients who underwent emergency cesarean section at the anesthesia clinic of Akdeniz University Faculty of Medicine

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 307832 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Temel amacı kliniğimizdeki acil sezaryen olgularındaki anestezi yönetiminin işleyişinin ve prognozun değerlendirilmesi olan bu çalışmada Nisan 2011- Ekim 2011 tarihleri arasında, doğum amacıyla başvuran 593 gebe hasta kaydedilmiştir. Hastaların 175?i (%29,5) normal doğum, 193?ü (%32,5) elektif sezaryen, 225?i (%38) acil sezaryen ile doğum yapmıştır. Normal doğum planlanan gebelerin %5,1 ine doğum analjezisi uygulanmıştır. %70,5 oranında sezaryen ve %13 oranında Grade 1 sezaryen sıklığı gözlemlenmiştir. Kliniğimizde tüm sezaryenler göz önüne alındığında %65 oranında bölgesel anestezi tercih edilirken, acil sezaryen durumunda bu oran %25?e düşmektedir. Bölgesel anestezi tekniklerinden spinal anestezi %97 oranında tercih edilmiştir. Bölgesel anestezi uygulanan hastaların %51,1?inde sedasyon ihtiyacı olmuştur. Gebelerin %34,2?sinde bulantı, %30,5?inde hipotansiyon ve %5,8?inde bradikardi gelişmiş, kardiyak arrest ve erken nörolojik defisit hiçbir hastada gözlenmemiştir. Genel anestezi uygulanan tüm gebelerde %0,7 oranında zor entübasyonla karşılaşılmıştır. Apgar, postoperatif mortalite ve morbidite, gebelik haftası ve sezaryen sınıflaması ile ilişkili bulunmuştur. Anestezi tekniği seçiminde; sezaryen sınıflaması, anne adayının tercihi, obstetrik ihtiyaç ve özellikle de anestezistin deneyimi önemlidir.

Summary:

The main goal of this study is the evaluation of the progress and the prognosis of anesthesia management among emergency cesarean section patients. In a time interval from April 2011 to October 2011, 593 pregnant patients who admitted to our clinic for delivery were included in the study. One-hundred seventy five (29,5%) of the patients had normal vaginal birth, 193 (32,5%) of them underwent elective caesarean sectio and 225 (38%) of the patients underwent emergency caesarean sectio. Labour analgesia performed at 5,1% of the vaginal birth planned patients. Cesarean section rate was 70.5% and grade 1 cesarean section rate was 13%. In our clinic, regional anesthesia was preferred in 65% of the patients. The rate decreased to 25% among emergency caesarean sections. Spinal anesthesia was the most prefered regional anesthesia technique with a rate of 97%. Sedation requirement (51.1%), nausea (34.2%), hypotension (30.5%), and bradycardia (5.8%) were observed in the patients who underwent regional anesthesia. None of the patients had cardiac arrest or early neurological deficits. The incidence of intubation difficulty during general anesthesia for caesaren section was 0.7%. Apgar, postoperative mortality and morbidity were found to be associated with gestational age and grade of cesarean section. In selection of the anesthetic technique; cesarean classification, preference of the patient, obstetric requirements, and particularly the experience of the anesthesiologist are important.