Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi infeksiyon hastalıkları polikliniği'nde takip edilen kronik hepatit c hastalarında ıl-28b gen polimorfizimi ve kalıcı viral yanıt ile ilişkisinin değerlendirilmesi

Evaluation of the association between IL28B polymorphisms and sustained virologic respond in patient with chronic hepatitis c who were followed at Akdeniz University infectious disease department

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 388468 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kronik hepatit C'nin standart tedavisi pegIFN+RBV olmasına karşın son yıllarda kullanım için onay almış IFN'lu ve IFN'suz tedavi rejimleri gündemdedir. Tüm tedavi rejimleri için kalıcı viral yanıt tedavi bitiminden 24 hafta sonra saptanamaz HCV RNA düzeyi (<50 IU/ml) olarak tanımlanır. Son yıllarda KVY'ı etkileyen genetik faktörler üzerinde çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu faktörler içinde en çok araştırılan kromozom 19 üzerinde yer alan IL28B gen bölgesinde tanımlanan tek nükleotid polimorfizmleridir. Yapılan çalışmalarda rs12979860 ve rs8099917 major genotipe sahip hastalarda KVY alınma oranı yüksek olarak saptanmıştır. Bu araştırmada Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Polikliniği'nde takip edilen kronik hepatit C hastalarında IL-28B gen polimorfizmi ve kalıcı viral yanıt ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 2006 ile 2013 yılları arasında pegIFN+RBV tedavisi almış ve tedavi bitiminden sonra en az 6 ay süreyle takip edilmiş genotip-1 HCV ile infekte 18-65 yaş arası 40 adet erişkin hasta çalışma için seçildi. Hastalardan genotip analizi için onamları alındıktan sonra kan örnekleri toplandı. Genotip analizleri, hastaların tedavi öncesi biyokimyasal, demografik özellikleri ve tedavi sırasında izlenen özellikleri ile KVY arası ilişki retrospektif olarak değerlendirildi. Hasta grubunda en çok izlenen rs12979860 genotipi CT %60 oranında, en sık izlenen rs8099917 genotipi olan TT ise %57.5 oranında saptandı. Tek değişkenli analizlerde KVY alınan grupta KVY alınmayan gruba göre EVY anlamlı olarak yüksek saptandı. rs12979860 CC genotipte CC dışı genotiplere göre KVY anlamlı olarak yüksek saptandı. rs8099917genotipte TT dışı genotiplere göre EVY ve KVY anlamlı olarak yüksek saptandı. Çoklu değişkenli logistik regresyon analizde KVY ile ilişki rs8099917 TT genotip ve ALT ile anlamlı olarak saptandı. Çalışmamız sonucunda Türk toplumunun IL28B genotip dağılımını saptayarak beyaz ırkın verileri ile uyumlu olduğunu gösterdik. Tedavi öncesinde KVY için öngörüde bulunurken IL28B genotipinin göz önünde bulundurulabileceğini düşünmekteyiz. Ancak her hastayı KVY'ı etkileyen diğer özellikleriyle birlikte değerlendirip tedavi planına hasta özelinde karar vermeliyiz

Summary:

Although the standart treatment of chronic hepatitis C is pegIFN+RBV, new treatment regimens with or without IFN was approved in recent years. For all treatment regimens sustained virologic response is defined as an undetectable HCV RNA level (<50 IU/ml) 24 weeks after the end of therapy. In recent years studies on genetic factors that affect SVR has been started. The most researched in these factors that identified in the IL28B gene on chromosome 19 is single nucleotide polymorphisms. In studies patients who have rs12979860 and rs8099917 major genotype, detected the probability of receiving SVR was high. In this study we aimed to demonstrate the association between IL28B gene polimorphisms and sustained virologic response in patient with chronic hepatitis C who were followed at Akdeniz University Infectious Disease Department. Fourty HCV genotype-1 infected adult patients aged 18-65 who have taken pegIFN+RBV treatment and have followed at least 6 months after the end of therapy were selected in this study. For genotype analysis of patients blood samples were collected after informed consent. The relationship between genotype analysis, pretreatment biochemical and demographic characteristics, monitored features during treatment and SVR were retrospectively evaluated. The most common rs12979860 genotype in patients is CT with a ratio of 60%, the TT genotype of rs8099917 with a ratio of 57.5%, respectively. In univariate analysis EVR was significantly higher in patients receiving SVR than non SVR. SVR was significantly higher in 12979860 CC genotype compared to non CC. EVR and SVR was significantly higher in rs8099917 TT genotype compared to non TT. Multivariate logistic regression analysis showed a significant association with SVR was observed only with rs8099917 TT genotype and ALT. In our study we determine the distribution of IL28B genotype of Turkish Society and we showed the datas are compatible with the White race. Before the treatment to predict SVR we think IL28B genotypes may be taken into consideration. However, we must evaluate each patient together with other features that affect SVR and treatment decision for patients must be decided in private