Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi patoloji arşivindeki 10 yıllık (2000-2010) meme kanseri olgularının histopatolojik ve klinikopatolojik özellikleri

Histopathologic - clinicopathologic features of breast cancer cases between 2000-2010 in The Pathology Department of Akdeniz University

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 351308 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı'nda tanı alan malign meme tümörlerinin dökümünü yaparak, bunların histopatolojik ve prognostik özelliklerini sınıflamaktır. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı tarafından 2000-2010 yılları arası meme tümörleri retrospektif olarak tarandı. Beş yüz üç meme karsinomlu olgu değerlendirmeye alındı. Hastaların klinik (yaş, menopoz durumu, takip süresi, radyolojik bulguları) ve histopatolojik (tümör tipi, boyutu, evresi, lenf düğümü durumu, ki67 labeling indeks, hormon reseptörleri, cerbB2 durumu) özellikleri taranarak, 2007 Microsoft Office Excel programına işlendi. Ayrıca tümörler moleküler sınıflandırmaya göre; luminal A, luminal B, cerbB2 pozitif, Triple negatif olarak değerlendirildi. Elde edilen sonuçların Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı danışmanlığında SPSS-18 programı kullanılarak değerlendirildi. Bölümümüzde son 10 yılda 503 yeni hasta meme karsinomu tanısı almıştır. Olgularımızın daha çok 50 yaşın üzerindeki hastalar olduğu saptanmıştır. Tümör boyutu, çoğunlukla 2 cm'nin üzerinde olup, en sık görülen histopatolojik tip invaziv duktal karsinomdur. Olguların %40'ında lenf düğümü tutulumu saptanmıştır. Bulgularına ulaşılabilen 203 olguda evreleme yapılmıstır. En sık 61 (%30) hasta ile tümörler evre 2A olarak saptanmıştır. En önemli prognostik parametre olarak kabul edilen lenf düğümü tutulumu ile tümörün boyutu, diferansiyasyon derecesi ve evre arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (P<0.01). Anahtar kelimeler: ER, PR, cerb B2, Ki/67 LI, meme tümörleri.

Summary:

The aim of this study was to classify malignant breast cancers diagnosed at the departmant of medical pathology, Faculty of Medicine, Akdeniz University, by breaking down their histopathological an prognostic features. Breast cancers between the years 2000 and 2013 were screened retrospectively and 503 breast cancers were chosen for evaluation. The patients' clinical (age, menopausal status, clinic fallow up, radiological findings) and histopathological features (tumour type, size, stage, lymph node, status, Ki-67 labelling index, hormon receptors, cerbB2 status were screened and processed on Microsoft Office Excel 2007. In addition the tumours were evaluated according to their molecular features; Luminal A, Luminal B, cerb B2, Triple negative. The results were evaluated with the help of University's Department of Biostatistics and Medical Informatics and assessed using SPSS-18 software. In our deparment, 503 new patient were diagnosed with breast carcinoma over the last ten years. Most patients were found to be over the age of 50. Most tumours were over 2 cm in size and the most common histological type was invasive ductal carcinoma. Lymph node involvement was detected in 40% of cases. Staging was carried out in 203 cases and 30% of patients were found to have stage 2A tumours. Lymph node involvement and tumour size which are considered most important prognostic parameters, were found to have a statistically significant correlation with the degree of differantiation and stage. Key words: ER, PR, cerb B2, Ki/67 LI, breast tumours