Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Akdeniz üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin genel empati düzeyleri ile hekimlik empati becerilerinin karşılaştırılması ve tıp eğitimi boyunca empati düzeylerindeki değişimin değerlendirilmesi

Comparison of general empathy levels and medical empathy skills of Akdeniz University Faculty of Medicine students and evaluation of the change in empathy levels during medical education

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 568098 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Bu çalışmada, tıp öğrencilerinin empati düzeylerini tespit etmek ve tıp eğitiminin empati becerilerinin gelişimi üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmamız Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilerle, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yapılmış kesitsel tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini değerlendirmek için veri toplama formu, genel empati becerilerini değerlendirmek amacıyla Toronto Empati Ölçeği ve hekimlik empati becerilerini değerlendirmek amacıyla Jefferson Empati Ölçeği öğrencilere yüz yüze uygulanmıştır. Veriler, IBM SPSS Statistics 22 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Karşılaştırmada T-test, ANOVA testi ile Spearman ve Pearson korelasyon analizi kullanılmış ve p<0,05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmamıza 300 tıp öğrencisi katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,5±2,1 (min:18 – maks:30) ve 176'sı (%58,7) kadındır. TEÖ'den alınan ortalama puan 52,8±6,1; JSPE'den aldıkları ortalama puan ise 80,3±9,2 olarak saptanmıştır. Herhangi bir alışkanlık sahibi olanların, tıp fakültesini kendi isteğiyle seçenlerin ve kadınların genel empati puanları istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Öğrencilerin hekimlik empati becerileri okudukları döneme göre değerlendirildiğinde ise dönem 3 öğrencilerinin ölçek puanı, dönem 6 öğrencilerinin puanından istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Çalışmaya katılan öğrencilerin hekimlik empati becerileri, beklenenin aksine tıp eğitimi süresince azalma göstermektedir. Türkiye'deki tıp fakültelerinin birçoğunda empati göz ardı edilmekte ve tıp eğitiminde yeteri kadar yer verilmemektedir. Bu eksikliğin en kısa sürede farkına varılmalı ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Anahtar Kelimeler: Empati, Tıp Eğitimi, Jefferson Empati Ölçeği, Toronto Empati Ölçeği

Summary:

Objective: The aim of this study was to determine the empathy levels of medical students and to evaluate the effect of medical education on the development of empathy skills. Method: This study is a cross-sectional descriptive study conducted in 2017-2018 academic year with students studying at Akdeniz University Faculty of Medicine. Data collection form, Toronto Empathy Questionnaire (TEQ) and Jefferson Scale of Physician Empathy (JSPE) was applied to the students by the researcher to evaluate sociodemographic features, to assess general empathy skills and physician empathy skills face to face, respectively. Data were analyzed using IBM SPSS Statistics 22 program. T-test, ANOVA test, Spearman and Pearson correlation analysis were used in the comparison and p <0.05 was considered significant. Results: Three hundred medical students were included in the study. The mean age of the students was 21.5±2.1 (ranged 18-30) and 176 (58.7%) of the students were female. The mean score obtained from the TEQ was 52.8±6.1; the mean score from the JSPE was 80.3±9.2. The general empathy scores of the students who had any habits, those who chose the medical faculty voluntarily and women were found to be statistically higher (p <0.05). When the students' physician empathy skills were evaluated according to the class they were studying, the scale score of the third year students was found to be statistically higher than the score of the last year students (p <0.05). Conclusion: Contrary to expectations, physician empathy skills of the students participating in the study decreased during medical education. Empathy is ignored in most of the medical schools in Turkey and do not provide enough in medical education. This deficiency should be recognized as soon as possible and necessary arrangements should be made. Key Words: Empathy, Medical Education, Jefferson Scale of Physician Empathy, Toronto Empathy Questionnaire