Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı'nda 2000-2011 yılları arasında raporlanan endometrium ve over tümörlerinin retrospektif incelenmesi

Retrospective review of endometrial and ovarian cancer were reported by Akdeniz University Department of Medical Pathology between 2000 - 2011

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 361438 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Endometrium kanseri kadın genital sisteminin en sık görülen kanseridir. En sık 55-60 yaş arası kadınlarda görülür. Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere iki tip endometrial karsinom tanımlanmış olup, tip 1 tümörler karşılanmamış östrojen ve endometrial hiperplazi ile ilişkilidir. Müsinöz ve endometrioid karsinom gibi düşük dereceli karsinomlar tip 1, yüksek dereceli, derin invaziv, seröz ya da berrak hücreli karsinomlar ise tip 2'dir. Over tümörleri kadınlarda sık görülen neoplazmlardır. Kadın genital sistem kanserlerinin %30'unu oluşturur. Over kanserlerinde erken tanı oranı düşük olduğundan görülme sıklığı ile orantısız bir kanser ölüm riskine sahiptir. Malign tümörler 40-65 yaş arasındaki kadınlarda sıktır. Literatürde 5 yıllık yaşam oranı ortalama %32'dir. Biz bu çalışmamızda Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında 2000-2011 yılları arasında tanı almış, endometrium karsinomları, malign müllerian mikst tümör ve overin yüzey epitelyal tümörlerinin, 11 yıllık süre ile geriye dönük, hastanemiz veri tabanı ve Hastanemiz Kadın Doğum Bölümünden elde edilen hasta verilerini inceleyerek, demografik, histopatolojik ve sağ kalım ilişkilerini inceledik ve literatür verileriyle karşılaştırdık. Endometrium karsinomu tanısı alan 452 vaka inceledik ve ortalama yaşı 58 bulduk. Bu hastalardan 17'si 40 yaş altında olup, histopatolojik olarak 372'si endometriyum adenokarsinomu endometrioid tip, 17'si seröz adenokarsinom, 26'sı malign mikst müllerian tümör tanısı almıştır. Vakaların 201'i (%44,5) grade 1 olup, evreler incelendiğinde en yüksek oranda evre 1 (%70) görülmüştür. Ortalama sağkalım süresi 26 aydır. İstatistiksel olarak anlamlı çıkmasa da, tip 1 tümörlerin sağ kalımları tip 2 tümörlere göre daha iyi, evre 1+2 hastaların evre 3+4 hastalara göre sağ kalımlarının daha iyi olduğu görülmüştür. Ayrıca 40 yaş altı hastaların sağ kalımları 40 yaş üstü hastalara göre daha iyidir. Over yüzey epitelyal tümör tanısı alan 205 vaka çalışmaya alınmıştır. Vakaların yaş ortalaması 55'dir, %62,9'u 60 yaş altında tanı almıştır. Histopatolojik alt tiplerden seröz adenokarsinom %42,4 (87), endometrioid adenokarsinom %27,8 (57) oranlarında izlenmiştir. Tümörler lokalizasyonlarına göre bakıldığında en fazla bilateral tümör görülmüştür. Grade 3 tümörler %68,2 (131) oranda izlenmiştir ve en fazla evre 3 tümör görülmüştür (%78,6). Evre 1 ve 2 tümörlü hastaların 5yıllık sağ kalım oranı %60, evre 3 ve 4 tümörlü hastaların 5 yıllık sağ kalım oranları ise %57 olarak izlenmiştir. İstatistiksel olarak anlamlı çıkmasa da evre 3 ve 4 tümörlerin sağ kalımının, evre 1 ve 2 tümörlere göre daha kötü olduğu görülmüştür. Seröz adenokarsinomların diğer karsinomlara göre sağ kalım grafiğinde prognozunun daha kötü olduğu, ayrıca borderline tümörlerin sağ kalım grafiğine göre prognozlarının çok iyi olduğu söylenebilir. Sonuç olarak; araştırdığımız over ve endometriyum epitelyal tümörlerinin klinikopatolojik verileri ve sağ kalım analizlerinin literatür verileriyle genelde benzer olduğunu gördük. Farklılıkların, tüm verilerine ulaşılabilir vaka sayımızın yetersiz olması, gruplar arası sayısal dengenin sağlanamaması, takipten çıkan hasta sayısının fazla olmasından kaynaklandığını düşündük

Summary:

The most common female genital tract cancer is the endometrial cancer. This cancer is most commonly seen in women aged 55-60. Endometrial carcinoma is defined as type I and type II. Type I is related to unopposed of estrogens and endometrial hyperplasia. Low-grade carcinomas such as mucinous and endometrioid carcinoma are type I, on the other hand high-grade, deeply invasive, serous or clear cell carcinomas are type II. Ovarian tumors are common neoplasms in women and represent 30 percent of female genital system cancers. There is no correlation between the incidence and the mortality of ovarian cancers because the rate of early diagnosis of ovarian cancer is low. Malignant tumors are common in women between the ages of 40-65. The average five-year survival rate is 32% in the literature. In present study, we analyzed retrospectively the demographic, histopathological and survival relations of patients who were diagnosed as uterine epithelial tumor, malignant mixed Mullerian tumor and ovarian surface epithelial tumor at Akdeniz University, Faculty of Medicine, Department of Pathology between 2000-2011, by examining patient data obtained from database and obstetrics and gynecology department of our hospital, and compared with the literature data. In this study, we examined 452 patients diagnosed with uterine epithelial tumors, with an average age of 58. 17 patients were under 40 years old and among all the patients, 372 were diagnosed with endometrioid type of endometrial adenocarcinoma, 17 patients with serous adenocarcinoma and 26 patients with malignant mixed Mullerian tumor. 201 cases (44.5%) were grade I and stage I, observed as the most common stage (70%). Average survival time was 26 months. The survival rates of type I tumors were better than type II, and patients stage I or II had better survival rates than the patients stage III or IV, but no statistically significant difference was found. Additionally, patients under 40 years old had a better survival rates than patients over 40 years old. 205 patients who were diagnosed with ovarian surface epithelial tumors were included the study. The mean age of these patients was 55 and 62,9 percent of these patients were diagnosed before the age 60. Among these patients, 87 (42,4%) had serous adenocarcinoma and 57 (27,8%) had endometrioid adenocarcinoma. Bilateral tumors were the most common tumors, with respect to the localization of tumors. The most common stage was stage III (78,6%). Grade 3 tumors was observed in the 68,2 percent (131) of patients. Five year survival rates was 60% for the patients with stage I and II tumors, while 57% for stage III and IV. Survival rates of stage III and IV tumors were worse than stage I and II, but the difference was not statistically significant. Serous adenocarcinomas had a worse prognosis than other carcinomas and borderline tumors had much better prognosis than the others. As a result, clinicopathological data and survival analysis of ovarian and endometrial epithelial tumors which we analyzed were mostly similar with the literature. The differences were due to the insufficient number of patients with fully accessible data, failure to achieve a numerical balance between groups and large number of patients who were lost to follow up