Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavı'na (Akdeniz YÖS-2018) ilişkin ölçme değişmezliğinin incelenmesi

An investigation into the measurement invariance of Akdeniz University International Student Exam (Akdeniz YÖS - 2018)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 587741 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, 2018 yılında Akdeniz Üniversitesi tarafından yapılan Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavı (Akdeniz YÖS-2018) Genel Yetenek Testi ve Matematik Testi'nden elde edilen puanlarda adayların cinsiyet, sınav dili ve ülkeleri değişkenlerine göre ölçme değişmezliği incelenmiş ve çalışma bu sınava katılan 4.310 adayın test yanıtlarına ait veriler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, öncelikle veri setiyle ilgili bilgi verilmiş, daha sonra da yapılacak ileri düzey analizler öncesi birtakım istatistikler ile normallik testi sonuçları ve güvenirlik katsayılarına bakılarak veri setinin araştırmaya uygunluğu test edilmiştir. Araştırmada geçen her bir grup için ayrı ayrı olmak üzere doğrulayıcı faktör analizleri (DFA) yapılarak gruplara ait uyum düzeyleri incelenmiş ve faktör yapısıyla ilgili bilgi verilmiştir. Çoklu grup doğrulayıcı faktör analizi (ÇGDFA) ile uyum indeksleri ve kay-kare (χ2) değerleri bulunduktan sonra model kıyaslamalarına geçilmiş, bu aşamada yuvalanmış χ2 yöntemi (Brown, 2006) benimsenmiş ve değişkenlere ait gruplardaki ölçme değişmezlik bulgularına değinilmiştir. Araştırma bulgularıyla ilgili olarak, Genel Yetenek Testi'nin cinsiyet grupları arasında yapısal değişmezlik düzeyinde ölçme değişmezliği sağlandığı, sınav dili ve adayların ülkeleri grupları arasında ise ölçme değişmezliğinin sağlanmadığı görülmüştür. Bu gruplarda en iyi çalışan modelin ise güçlü faktöriyel değişmezlik düzeyi olan Model C olduğu sonucuna varılmıştır. Matematik Testi'nde ise cinsiyet ve adayların ülkeleri grupları arasında ölçme değişmezliğinin sağlandığı, sınav dili grupları arasında ise ölçme değişmezliğinin sağlanmadığı görülmüştür. Sınav dili değişkenine bağlı yapılan değerlendirmede en iyi çalışan modelin ise zayıf faktöriyel değişmezlik düzeyi olan Model B olduğu sonucuna varılmıştır.

Summary:

During this research, measurement invariance of candidates'scores from Akdeniz YÖS-2018 General Aptitude Test and Maths Test was examined depending on the variables of gender, exam language and country. The research was carried out on a data set of 4.310 students'responses for the test items. At first, information about the data set was given using some item statistics, then the convenience of the data set before advanced analyses was investigated via descriptive statistics, normality tests and reliability coefficients. Confirmatory factor analysis (CFA) was employed for each group of variables, then the fit indices gathered were discussed and the findings about the factorial structure were reported. When χ2 values and fit indices were calculated via multi-group confirmatory factor analysis (MGCFA), nested model comparisons (Brown, 2006) were made and measurement (non-)invariance findings were detailed. Regarding the research findings of the General Aptitude Test, the proof of measurement invariance was observed in the gender groups, however measurement invariance findings were not obtained for the other two groups of variables (exam languages and candidates'countries). With respect to the latter two variables, it was understood that the best model fits were the ones of strong factorial invariance, which is also known as Model C. Regarding the Maths Test, measurement invariance was reported for the gender groups and candidates'countries, yet no invariance was observed in the groups of exam languages. In relation to the language groups, it was understood that the best model fits belonged to the weak factorial invariance, which is also known as Model B.