Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi'ndeki hemşirelik öğrencilerinin empati becerileri

The Empathic skills of nursing students in Akdeniz University

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 108321 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bu araştırma, Akdeniz Üniversitesi'ndeki hemşirelik öğrencilerinin empati becerilerini belirlemek amacıyla retrospektif bir çalışma olarak planlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2000- 2001 eğitim ve öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören öğrenciler, örneklemini ise Akdeniz Üniversitesi Antalya ve Akseki Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 1. ve 4. sınıf öğrencileri ile İşletme Fakültesi 1. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır ( N: 10186, n: 158 ). Verilerin toplanmasında denek özelliklerini içeren bir anket formu ve empatik beceri ölçeği kullanılmıştır. Toplanan veriler bilgisayarda SPSS paket programında yüzdelik, ortalama, standart sapma, t testi, varyans analizi ve F testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Elde ettiğimiz sonuçlar Akdeniz Üniversitesi'ndeki hemşirelik öğrencilerinin empati becerilerinin yüksek olduğunu, hemşirelik eğitimi alan ve almayan öğrencilerin empati becerileri arasında fark bulunduğunu ortaya koymuştur. 53

Summary:

SUMMARY This descriptive study was planned in order to determine the emphatic skills of nursing students in Akdeniz University, retrospectively. The study population was all the students of Akdeniz University that were having their education at 2000-2001 academical year. Because the study population was too large we select the respondents by simple random sampling from scholl of nursing and business faculty as the research sample that can provide data representive of the population. Data was collected by a questionnaire that includes the characteristics of respondents and by emphatic skill scale. Evaluation was made by statistical methods with SPSS programme in the computer. In conclusion, it was found that nursing students in Akdeniz University have a high level of emphatic skills and their emhathy knowledge is much more than the students who do not have nursing education. 54