Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Orman Mühendisliği Anabilim Dalı / Orman Botaniği Bilim Dalı

Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde doğal olarak yetişen bazı maki elemanlarının ekolojik odun anatomileri

Ecological wood anatomy of some macchia elements naturally grow in the Mediterranean and Black Sea regions

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 252695 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akdeniz ve Karadeniz Bölgelerinde doğal olarak yetişen 5 maki elemanının odunları incelenerek, farklı ekolojik koşullar altında, odunların anatomik özeliklerinde meydana gelen farklılıkları ortaya çıkarmak ve bu farklılıkların bölgesel olarak karşılaştırılmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Arbutus andrachne L., Laurus nobilis L., Myrtus communis L., Spartium junceum L., Phillyrea latifolia L., türlerinin her iki bölgedeki örneklerinden 3'er adet olmak üzere toplam 30 örnek üzerinde çalışılmıştır.İncelenen türlerin ekolojik odun anatomisi kapsamında vulnerabilite, mezomorfi ve kseromorfi oranlarının hesaplanması için ilkbahar ve yaz odunu trahelerinin teğet ve radyal çapları, 1 mm2' deki trahe sayıları, trahe hücre uzunlukları ölçülmüştür. 4500 adet ölçüm ve 1500 adet sayım yapılmıştır.Bölgesel karşılaştırma yapıldığında tür içi mezomorfi değerleri Karadeniz Bölgesi örneklerinde daha yüksek çıkmıştır. Bu sonuç da, Karadeniz Bölgesi'nindeki maki yetişme ortamlarının, Akdeniz Bölgesi'ne oranla daha az kurakçıl olduğunu ortaya koymaktadır.Akdeniz Bölgesindeki türlerde 1 mm2'deki trahe sayısının fazla, trahe hücre çaplarının dar olduğu görülürken, Karadeniz Bölgesi'nde tam tersi bir durum söz konusudur. Her iki bölgeden alınan örneklerin trahe uzunlukları karşılaştırıldığında Karadeniz Bölgesi'ndeki türlerin trahe hücreleri daha uzun olduğu saptanmıştır.. Bu değerler, Akdeniz Bölgesi'nde iletimin emniyete alınması için, bitkilerin önlemler geliştirdiğini ortaya koymuştur.

Summary:

This study was carried out to reveal the anatomical differences of the woods form under different ecological conditions, studying wood characteristics of 5 different macchia elements naturaly grow in the Mediterranean and Black Sea Regions. In this contex, three wood specimens per species, Arbutus andrachne L., Laurus nobilis L., Myrtus communis L., Spartium junceum L., Phillyrea latifolia L, in each region were taken. Totally 30 wood specimens were collected.To calculate vulnerability, mezomorphy and xeromorphy ratios, tangential and radial diameters of vessels in spring and summer woods and vessel element lenghts were measured and vessel number per square milimeter were counted. During this process, total 4500 measurements and 1500 countly were performed.Regional comparison revealed that mesomorphy ratio higher in the woods of Black Sea Region than the woods of the Mediterranean Region. Based on this result we can conclude that the ecological conditions for these five species were more xerophyt in the Mediterranean Region than the Black Sea Region.While vessel number per sguare milimeter was higher, and vessel diameter was lower in the Mediterranean Region, these values were opposite in Black Sea Region. Vessel element lenghts were also shorter in the Mediterranean Region. All these values showed that the macchia elements studied on wood features adapted to xeric conditions in the Mediterranean region to keep safety in vascular conduction.