Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Çevre Kontrolü ve Yapı Teknoloji Bilim Dalı

Akıllı binalarda alt sistem değerlendirmesi:İstanbul örneği

Evaluation of intelligent bulding subsystems: Istanbul case

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 223786 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, akıllı binaların tanımı, farklı kişi ve çalışma gruplarının verdiği tanımlardoğrultusunda ele alınmış olup bu tanımları destekleyici doğrultuda akıllı binalarailişkin genel özellikler, tasarım, yapım, yönetim ve enerji korunumu açısındanirdelenerek açıklanmıştır. Yurtdışında yapılmış akıllı bina örneklerine yer verilmiştir.Akıllı binalarda alt sistem değerlendirilmesinde etkili olan sistemler, pasif bina altsistemleri (ısıtma, iklimlendirme ve aydınlatma enerjisi korunumunda etkili olan doğalve yapma çevreye ilişkin tasarım parametreleri) ve aktif bina alt sistemleri (HVACsistemi, elektriksel güç sistemi, aydınlatma sistemi, yangın güvenlik sistemleri, asansörsistemleri, giriş kontrol ve güvenlik sistemleri, bina otomasyon sistemi, haberleşme vebilgisayar network sistemleri, enerji yönetimi ve izleme sistemleri) olarak ele alınmıştır.Bu bağlamda, İstanbul'da seçilen 20 akıllı binada yapılmış olan anket çalışması ile akıllıbinaların genel bina bilgileri, bina kabuk ve strüktür bilgileri, servis sistemleri ve enerjitüketimleri başlıkları altında elde edilen bulgular değerlendirilmiş ve seçilen binalarıngenel tanıtımları yapılmıştır.Anahtar Kelimeler: Akıllı binalar, Enerji korunumu, Pasif bina alt sistemleri, Aktif binaalt sistemleri, İstanbul

Summary:

In this study, intelligent buildings descriptions are dealed with according to intelligentbuildings definitions given by different person and working groups. Supporting thesedefinitions, general qualities of intelligent buildings are explained with design,construction, management and energy conservation subjects. Intelligent buildingsexamples in foreign countries are given. The effective systems in evaluation of intelligentbuildings subsystems, are argued out as passive building subsystems (design parametersof natural and built environment are effective on heating, air conditioning and lightingenergy conservation) and active building subsystems (HVAC system, electric powersystem, lighting system, vertical transportation system, fire protection system, accesscontrol and security system, building automation system, communication and computernetwork systems, energy monitoring and management systems). In parallel with this,questionaire study is applied to selected 20 intelligent buildings in İstanbul. Findings ofthis study are evaluated according to general building issues, building envelope andstructure issues, service systems and energy consumptions. In İstanbul selected 20buildings? general qualities are introduced.Keywords: Intelligent buildings, Energy conservation, Passive building subsystems,Active building subsystems, İstanbul