Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Akıllı binalarda enerji etkin tasarım parametreleri

Energy efficient design parameters of intelligent building

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 142887 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AKILLI BİNALARDA ENERJİ ETKİN TASARIM PARAMETRELERİ ÖZET Teknolojik gelişmelere bağlı olarak, bilgisayar ve elektronik alanında yapılan yenilikler tüm alanlarda pekçok kolaylıklar sağlamıştır. İnsanlığın yararına yapılan bu çok önemli gelişmeler, aynı oranda da çevre kirliliği, doğal kaynakların tüketilmesi, sera gazlarının ortaya çıkması gibi birçok çevresel sorunu da beraberinde getirmiştir. Tüm bu gelişmeler sonucu, ekolojik dengenin devamlılığı ve enerji kaynaklarının verimli kullanılma isteği ile beraberinde sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir planlama kavramlarını gündeme getirmiştir. Sürdürülebilir gelişme, yapı ve enerji ilişkilerinin arakesitinde, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama imkanına zarar vermeden karşılamak olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde özellikle enerji kaynaklarının tükenebilecek boyuta ulaşmasına bağlı olarak; bu kaynakların verimli kullanılması ve bina teknolojilerinde enerji verimli tasarım konularına verilen önem artmıştır. Bugün ülkemizin enerji tüketiminin yaklaşık %41'i binaların ısıtılması, serinletilmesi, havalandırılması gibi, konforun sağlanmasına yönelik olarak kullanıldığı düşünülürse, verimli enerji kullanımı konusunda binalarda alınabilecek önlemlerin ne derece önemli olduğu açıklanmış olur. Bu bağlamda, bina teknolojilerinde de gerek enerji verimliliği gerekse konfor sağlamaya yönelik, özellikle son 20 yıl içinde çok büyük bir aşama kaydedilmiş; bilgisayarla kontrolün sağlandığı birçok sistem bina içinde entegre bir şekilde uygulanmaya başlamıştır. Akıllı binalar olarak adlandırılan bu yeni tasarımlar ile, artık binalar değişen iklim şartlarına karşı minimum enerji kullanarak optimum koşulları sağlamak üzere nasıl hareket edebileceğini tahmin edebilen sistemler haline gelmiştir. İlk ortaya çıkışları 1980'lerde olan akıllı binalar öncelikli olarak teknoloji yoğun yapılar olarak tanımlanmaktayken, bugün; teknolojiyle birlikte doğaya en az zararı dokunabilecek sistemleri bünyelerinde bulundurmaları ile akıllı sayılabilmektedir.Bu çalışmada amaç, günümüzde etkinliği ve kullanımı giderek artan akıllı binalarda sürdürülebilirlik için önemli bir kriter olan enerji korunumu sağlayacak, yapılarda etkin enerji kullanımı ile ilgili tasarım parametrelerinin incelenmesidir. Buna bağlı olarak, çalışmada; Birinci bölümde, giriş, tez konusu tanıtılmıştır. İkinci bölümde, sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik ve ekolojik yapı kriterleri, akıllı binalar ve akıllı binalarda kullanılan teknolojik yenilikler ve enerji kullanımı, enerji kaynakları ve yapılarda enerji kullanımı konuları incelenmiştir. Üçüncü bölümde; problemin tanımı yapılmış ve akıllı binalarda enerji etkin tasarım parametreleri incelenmiş, enerji korunumlu binaların sınıflandırılması konusu açıklanmış ve enerji verimli akıllı bina örnekleri tanıtılmıştır. Dördüncü bölüm. Sonuç ve değerlendirmeler kısmında ise; enerji verimli tasarımın gerekliliği açıklanmış, mimar olarak çevre bilinci konusunda duyarlılıkların arttırılması konulan vurgulanmıştır. Doğal kaynakların kullanımı ile oluşturulabilecek sistemlerin ilk yatırım maliyetlerinin fazla olmasının önemli olmadığı, uzun vadede düşünüldüğü takdirde tüm bu sistemlerin çok avantajlı hale gelebildikleri sonucuna varılmıştır.

Summary:

ENERGY EFFICIENT DESIGN PARAMETERS OF INTELLIGENT BUILDING SUMMARY The technological developments leading to the innovations in the computer and electronics industries provide many facilities in all areas. These fundamental developments, besides being for the benefit of humankind, have also brought environmental problems like pollution, over-consumption of natural resources, production of gases leading to greenhouse effects. As a result of these developments, the desire for the permanence of ecological stability and efficient use of energy resources has put the issues of sustainability and sustainable planning concepts on the agenda. Sustainable development is defined as meeting today's needs without risking future generations' needs, within the structure and energy relations' intersection. In conjunction with the fact that energy resources has been consumed to a level of near depletion, efficient use of these resources and use of energy efficient design issues has become more prominent. Regarding that today, 41% of Turkey's energy consumption is used in the buildings for comforting purposes like heating, cooling and ventilating, the importance of efficient use of energy in the buildings is obvious. In this context, material progress has been achieved in the past 20 years for efficient energy use and comforting purposes in building technologies, and many computer-controlled systems have been integrated to the buildings. With these new designs called 'intelligent buildings', the buildings have evolved to systems that can forecast how to act for providing optimum comfort with minimum energy use against changing climate conditions. Intelligent buildings were defined as high-tech structures when they were first introduced in 1980s. Today, they are regarded as intelligent according to their level of integration of technology with environment friendly systems.The purpose of this xin