Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Enerji Enstitüsü

Akıllı binalardaki teknik-teknolojik sistemler ve enerji izleme sisteminin entegrasyonu

Technical-technological systems of intelligent buildings and integration of energy monitoring system

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 181673 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akıllı binalar kapsamında düşünebileceğimiz ticari binalar, orta ölçekli bir endüstrikuruluşunun toplam enerji tüketimine eşdeğer düzeyde bir tüketime sahiptirler. Özellikleenerji krizlerinden sonra tüm sektörlerde olduğu gibi binalarda da enerji tüketimininetkili bir şekilde kontrol edilmesinin önemi ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, kullanılanteknik ve teknolojik sistemlerin verimliliğin arttırılması, kontrolü ve merkezi bir enerjiizleme sistemi kurulmasının önemi artmıştır. Bu çalışmada, akıllı binalardaki teknik veteknolojik sistemlerinin yapısı, genel enerji tüketimindeki payları verilmektedir. Bununyanında merkezi bir enerji izleme sisteminin enerji tüketimlerinin ve enerji kalitesininbelirlenmesindeki önemi de açıklanmaktadır. Bu amaçla akıllı binalarda enerji tüketenteknik sistemler detaylı olarak anlatılmış ve teknik sistemlerin kontrolü için gerekli olanbina otomasyon sisteminin yapısı ve günümüzde kullanılan en son teknolojilere de yerverilmiştir.Anahtar Kelimeler: Akıllı Bina, Bina Otomasyon Sistemi, Enerji zleme Sistemi,Binalardaki Elektriksel ve Mekanik Sistemler

Summary:

Commercial buildings that we can think as intelligent buildings have an equivalenceenergy consumption with the total energy consumption of a middle degree industrialestablishment. Especially after energy crisis, the importance of effectual control ofenergy consumption is understood in buildings as in all sectors. For this reason; tocontrol and increase the efficiency of the technical and technological systems and toinstall energy monitoring system become more important. The structure and ratios oftechnical and technological systems in general energy consumption are given in thisstudy. Moreover, the importance of determining energy consumptions and energyquality of a central energy monitoring system is revealed. For this purpose, technicalsystems that consume energy in intelligent buildings are explained in details and thestructure of building automation system which is necessary for the control of technicalsystems and the recent technologies are also revealed.Keywords: Intelligent Building, Building Automation System,Energy Monitoring System, Electrical and Mechanical Systems in Buildings