Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Akıllı kartlar ve bir kampüs kart uygulaması

Smartcards and a campus card application

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 100999 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AKILLI KARTLAR VE BİR KAMPUS KART UYGULAMASI ÖZET Akıllı kart programlanabilen, taşınabilir ve saldırılara karşı korumalı bir bilgisayar olarak tanımlanabilir. Kredi kartı şeklinde ve büyüklüğünde, 1KB dan başlayarak 64 KB ve üstü bellekle birlikte veri işleme yeteneği olan bu kartta genel olarak 8-bitlik mikrodenetleyici kullanılır. Akıllı kartlar kontaklı, kontaksız veya kompozit türde olabilir : kompozit kartlar tek bir kartta kontaklı ve kontaksız teknolojiyi birleştirirler. Kontaklı kartta, mikroişlemci veya bellek olabilen yonga, kart üzerinde yer alan metal kontaklar aracılığıyla, dış dünyayla haberleşir ve veri alır/iletir. Kontaklı kartların çoğu mikroişlemcilidir. Kartla terminal arasında veri iletimi için Giriş/Çıkış (G/Ç) kontağı kullanılır. İletim bu G/Ç kontağı üzerinden gerçekleşir. İletişim herzaman terminal tararından başlatılır, kart sadece terminal komutlarına yanıt verir. Komutlar APDU (Aplication Protocol Data Unit) olarak isimlendirilirler ve ISO 7816-4 te belirtilmiş olan heksadesimal formatta kodlanırlar. Akıllı kart ile haberleşmek amacıyla değişik protokoller tanrmlanmıştrr. Bu protokollerin sayısı 16 dır ve "T=" ve 0 ile 15 arasında bir sayı ile isimlendirilirler. Bu çalışmada akıllı kartların yapısı ve güvenliği incelenerek akıllı kart temelli kampus kart uygulaması gerçekleştirilmiştir. Kampus kart, öğrenci, öğretim görevlisi ve personelin kampus içerisinde para, kimlik ve kütüphane kartı gibi birden fazla nesne kullanımım sona erdirererek bu araçları tek bir kart altında bileştirir. Bu özelliğiyle kampus kart, elektronik cüzdan olarak tanımlanabilir. Kampus uygulaması için kartı personalize edecek personalizasyon programı ve kartla iletişim kuracak programlar PC ortamında geliştirilmişlerdir. Akıllı kartların kullanılmasının en önemli nedeni güvenliktir. Kartın güvenliği sağlaması amacıyla donanım yanısıra kriptografik algoritmalar kullanılmaktadır. Simetrik ve asimetrik kripto algoritmaların akıllı kartlarla birlikte kullanılarak güvenli bir elektronik ödeme sistemi kurulmasının metodlan incelenmiş ve hangi durumda nasıl bir algoritma kullanılması gerektiği araştırılmıştır. Terminal ile kart arasında 3DES tabanlı ve MAK hesaplamalara dayalı güvenli haberleşme yapısı kurulmuş ve gerçeklenmiştir. ıx

Summary:

SMART CARDS AND A CAMPUS CARD APPLICATION ABSTRACT Smartcard can be defined as a computer that is programmable, portable and protected to unauhorized attacks. Smartcards are in credit card size and shape, with 8 - bit microcontrollers and usually have 1 KB upto 64 KB memory capacity. Smartcards can be in contacted, contactless or composit type. In contacted cards the processor, can be a microprocessor or memory, communicates with terminal via metal contacts reside on card. Majority of contacted cards contain a microprocessor. Composit cards contain both contacted and contactless technology in one card. For data transmision a contact called as Input / Output (I/O) pin is used. Communication session always started by terminal, card only responds to terminal commands. Commands are called as APDU(Application Protocol Data Unit) and coded as ISO 7816-4 hexadecimal format. Various protocols are defined for smartcard - terminal communication. There are 16 defined protocols. These protocols are called as T protocols and named as "T=0" plus a number between 0 and 15. In this study smartcards structure and security architecture has been researched and a smartcard based campus card application has been implemented. Campus card puts in one card all student card, library card and money for usage of students, academic staff and personel in university campus. Campus card can be defined as electronic wallet. For campus application, personalization program that personolizes the card and the programs that communicate with chip card have been all developed in PC enviorenment. The most important reason of using smart card is security. In order to obtain security, cryptographic algorithms are being used in addition to tamper resistant hardware. In order to build a secure electronic payment system methods those using symetric and asymetric cryptographic algorithms with smartcards have been studied and algorithm performance for different cases have been researched. A 3DES and MAC based secure messaging architecture between terminal and campus card has been built and implemented.