Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilişim Anabilim Dalı / Mimari Tasarımda Bilişim Bilim Dalı

Akıllı konut binalarında etkileşim kavramı ve kentsel ağ bağlamında bir model

A conceptual model based on interaction between smart houses and urban network

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 223292 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalı?mada metropol ölçeğinde akıllı konut kavramı üzerinden bilgi payla?ımı ve aktarımını olanaklı kılacak bir ağ yapısı tartı?ılmı? ve elde edilen parametreler ile kentsel ağ bağlamında bir model olu?turulmu?tur. Akıllı binalardaki akıllı sistemler kullanıcı-sistem ili?kisi ve etkile?imi açısından incelenmektedir. Tekil sistemler olarak i?leyen akıllı konut sistemlerine daha sonradan eklenen bir donanım yardımıyla, akıllı konutun; kentsel ağda bile?enleri aracılığıyla farklı alanlarda çoklu olarak temsiliyeti ve akıllı konutun çe?itli alanlarda kentsel bilgi ağındaki sistemlere bilgi akı?ı sağlaması önerilmektedir. Bu ?ekilde geli?tirilen akıllı konutta yer alan sistemlerin i?ledikleri bilgiyi daha verimli olarak değerlendirmesi ve kentsel ağın daha verimli bir ?ekilde çalı?ması mümkün olacaktır. Anahtar Kelimeler: Akıllı Konut, Kentsel Ağ, Akıllı Sistem Etkile?imi

Summary:

In this research, a structure of network that enables the exchange of data in and out of smart houses is explored. A model; within the context of urban network, is created by making use of the parameters derived from the smart house subsystems. The control systems inside the smart buildings are explored; in terms of user-system relationship and user-system interaction. By integrating an additional device to the smart house control systems; which carry out their roles as singular, stand-alone systems, it is possible to represent the smart house in different areas of the urban network. With the integration of this additional device, the smart house is portrayed in the urban network as having multiple representations and it is transformed in such a way that it provides data input for the urban information network. As the smart house is improved as a result of the proposal manifested in this thesis study; it will be possible for the smart house systems use their processed data more efficiently, and it will be possible for the urban network to carry out its functions in a more efficient way. Keywords: Smart House, Urban Network, Intelligent Systems? Interaction