Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Akım kontrollu akım taşıyıcı ve bu elemanla filtre tasarımı

Current controlled current conveyor and filter design using this element

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 101080 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AKIM KONTROLLÜ AKIM TAŞIYICI ve BU ELEMANLA FİLTRE TASARIMI ÖZET Son zamanlarda, akım modlu yeni aktif elemanların tasarlanması oldukça ilgi çekmektedir. Bu konuda yapılan son çalışmalardan biri de 1995 yılında tanıtılan akım kontrollü akım taşıyıcı (CCCII) elemanıdır. Bu eleman, ikinci kuşak akım taşıyıcısı özelliklerinin yanı sıra X ucundaki direnç Rx, kutuplama akımı ile kontrol edilen bir elemandır. Bu tezde ikinci bölümde, birinci, ikinci ve üçüncü kuşak akım taşıyıcılar hakkında genel bilgiler verilmiş, literatürdeki konu üzerine yapılan çalışmalara değinilmiştir. Üçüncü bölümde, literatürde verilen ilk ve tek bipolar CCCII+ yapısı tanıtılmış ve elemanın karakterizasyonu Pspice simülasyonu programı aracılığıyla yapılmıştır. Bundan sonra basit CMOS CCCII+ yapısı tanıtılmış, giriş ve çıkış katlarının tasarımı ayrı ayrı ele alınmıştır. Her iki devre içinde X ucunda gerçekledikleri dirençlerin teorik değerleri ile hangi aralıkta örtüştüğü incelenmiştir. Dördüncü bölümde, pasif endüktans elemanın uygulamada getirdiği zorluklar ortaya konmuştur. Literatürde LC tipi devrelerdeki endüktans elemanmm yerine LC tipi devreler üzerinde Bruton dönüşümü yapılarak oluşturulan yeni devrelerde C elemanı yerine kullanılan FDNR elemanından bahsedilmiştir. Literatürdeki FDNR elemanını CCII aktif elemanlarıyla gerçekleyen çalışmalara değinilmiştir. Yeni bir FDNR yapısı önerilmiştir. Bu FDNR yapısı, Pspice simülasyon programı aracılığıyla incelenmiştir. Bu FDNR yapısı ile 5. dereceden alçak-geçiren eliptik bir filtre gerçeklenmiştir. Beşinci bölümde, aktif devre sentezinden bahsedilmiştir. Literatürde KHN biquad filtresini gerçekleyen CCII'li devrelerden bahsedilmiştir. CCCII kullanılarak oluşturulan gerilim modlu KHN biquad devresi ile yeni önerilen akım modlu KHN biquad devresi tanıtılmıştır. Bu iki KHN devresinin filtre karakteristikleri Pspice simülasyon programı ile çıkartılmıştır. ıx

Summary:

CURRENT CONTROLLED CURRENT CONVEYOR and FILTER DESIGN USING THIS ELEMENT SUMMARY Recently, design of new current mode active elements attracted certain attention. One of the last works about this subject is the current controlled current conveyor (CCCII), which has been introduced in 1995. This element has a current controlled resistance at port X and also the properties of current conveyor of second generation. In this thesis in the second section, general information about first, second and third generation current conveyor are given, and told about the works in the literature upon this subject. In the third section, the characterisation of the one and the only bipolar CCCII+ structure in the literature has done with Pspice simulation programme and information about this element is given. After this, information about the simple CMOS CCCII+ structure, and the design of the input and the output stage is given separately. In each structure, resistance simulation at port X is analysed and compared with theoretical values. In the fourth section, it is told about the problems of passive inductance element in the circuit design. It is told about the works in the literature upon the FDNR, which is created by Bruton conversion among LC type filter. A new FDNR topology is proposed and then analysed with Pspice simulation programme. And also 5th order ladder type double terminated elliptic filter is realized, and also the simulation results are given for this filter. In the fifth section, it is told about active circuit synthesis and KHN biquad and told about the works, which used CCIIs, in the literature upon this subject. A voltage mode and a new current mode KHN biquad using CCCIIs are given. These two KHN biquad filters responses is done with Pspice simulation programme.