Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Akım modlu ve karışık modlu akım taşıyıcılı çok fonksiyonlu ikinci derece aktif filtre yapıları

Current mode and mixed mode second order multi function active filters using CCII

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 142740 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AKIM MODLU VE KARIŞIK MODLU AKIM TAŞIYICILI ÇOK FONKSİYONLU İKİNCİ DERECE AKTİF FİLTRE YAPILARI ÖZET İkinci kuşak akım taşıyıcılar (CCII) son yıllarda ilgi çeken elemanlardan biridir. Akım taşıyıcılar üzerine yapılan çalışmaların bir kısmı CCII'lı aktif filtreleri içermektedir. Çok fonksiyonlu filtreler, CCII kullanılarak gerçekleştirilen filtre bloklarıdır. Çok fonksiyonlu filtreler iki temel grupta incelenebilir. Çok çıkışlı filtreler ve çok girişli filtreler. Çok çıkışlı filtrelerde bir giriş genelde iki yada üç çıkış bulunmaktadır. Bu çıkışlardan her biri de ayrı bir fonksiyonu gerçeklemektedir. Çok girişli filtrelerde ise genellikle üç giriş ve bir çıkış vardır. Çıkış bu üç girişin birden fonksiyonudur. Bu tip filtrelerde girişlerin bir kısmına giriş sinyali uygulanarak bir kısmı da toprağa bağlanarak çeşitli fonksiyonlar elde etmek mümkündür. Literatürde her iki filtreye ilişkin örnekler oldukça fazla olmasına rağmen filtrelerin nasıl sentezlenebileceği sistematik olarak bir çalışma ile anlatılmamıştır. Bir filtrenin transfer fonksiyonu P(s)/ D(s) şeklinde gösterilirse bu filtreye ilişkin grafın determinantı D(s)' e eşit olmaktadır. Tüm ikinci derece filtrelerde D(s) aynı yapıda olacak, fakat filtrenin tipine göre P(s) polinomu değişecektir, ikinci derece bir fonksiyonu gerçekleyen bir graf isteniyorsa işe determinantı D(s) 'e eşit olan bir alt graf bulmakla başlanmalıdır. Daha sonra istenen fonksiyonun tipine göre alt grafa ileri yollar eklenerek P(s) polinomu elde edilir ve bu graf yardımıyla da CCII, R. C elemanları kullanılarak devre sentezlenir. İşte bu yöntemle çok girişli ve çok çıkışlı filtre sentezi mümkündür. Filtre tipine göre P(s) fonksiyonu değişecektir. Dolayısıyla çok fonksiyonlu filtre tasarımı P(s) fonksiyonunun öncelikle saptanmasına ve gerçeklenmesine indirgenmektedir. P(s) fonksiyonunu gerçeklemek sabit tek bir fonksiyonu gerçekleyen filtreler için çok kolay olmasına rağmen çok fonksiyonlu filtreler için biraz karmaşıktır. Çok fonksiyonlu filtrenin çok girişli yada çok çıkışlı olmasına göre izlenecek yol değişmektedir. Çok çıkışlı filtreler temel bir filtrenin ara düğümlerinden çıkış alınabilecek şekilde gerçeklenmesiyle elde edilmektedir. Çok çıkışlı filtreler yüksek geçiren bir çıkışın l/s ile çarpılarak band geçiren, band geçiren çıkışında l/s ile çarpılarak alçak geçiren çıkış elde edilebileceği fikrine dayanmaktadır. Temel olarak bu özellikten faydalanarak çeşitli çok çıkışlı filtreler elde etmek mümkündür. Çok girişli filtrelerde ise işlem biraz daha basittir. Önce ikinci dereceden denklem belirlenir. Bu denklemi gerçekleyen graf çizilerek doğrudan devre CCII, R,C elemanları kullanılarak çizilir. Yalnız akım modlu devrelerde çıkış için ayırıcı bir kat konulması gerekmektedir. İster çok girişli ister çok çıkışlı olsun, sentezin belki de en önemli adımı oluşturduğumuz graftan devreye geçiş olmaktadır. Grafı gerçeklediği fonksiyon değişmeden dal kazançlarıyla oynayarak değiştirmek ve daha iyi bir devre elde xıetmek mümkündür. Devre graf arasındaki bu sıkı ilişkiden dolayı P(s) fonksiyonunu gerçekleme amacıyla alt grafa ileri yollar verilirken elde edilecek devreyi göz önüne almak gerekir. xıı

Summary:

CURRENT MODE AND MIXED MODE SECOND ORDER MULTI FUNCTION ACTIVE FILTERS USING CCII SUMMARY The second generation current conveyors (CCII) have been recently getting much attention. Some of the studies on current conveyors contain the subject of active filters having CCII. Multi function filters are the filter blocks using CCII. Multi function filters can be classified in two major groups: Multi output-having filters and multi input-having filters. Multi output-having filters generally have one input and two or three outputs, where each output has its own function Multi input- having filters, on the other hands, generally have three inputs and one output, where the output is a function of all three inputs. Different kind of functions can be reached for that kind of filters by applying input signals at some inputs and connecting some points to the ground. There are so many examples of both kind of filters in the literature but there are no systematical studies concerning how to make the synthesis the filters among them. When the transfer function of a filter is shown as P(s)/D(s), the graph's determinant of this filter is equal to D(s). The structure of D(s) is same for all of second order filters, where P(s) function will be different acording to the filter type. When you need a graph verifying second order function you should find a sub-graph which is equal to D(s) of the determinant first. Then you get P(s) function by adding additional functions depending on the transfer function. After that the circuit is analyzed by means of that graph and by using CCII, R and C components. It is so easy to analyze the multi input and multi output-having filters by this method. The P(s) function varies according to the filter type. So the design of multi function filter is based on defining and verifying the P(s). Defining and verifying the P(s) function is so easy for single and fixed function-having filters, but so complex for multi function ones. Following the ways will change depending on having multi input or multi output of the multi function filters. Multi output filters are reached from a basic filter by getting outputs at the interval nodes. There is a comman idea that band pass output can be obtained by multiplying 1/s by high pass output and that low pass output can be achieved by multiplying 1/s by band pass output. Basically many types of multi output filters can be achieved by using that characteristics. The procedure is more simple for multi input having filters. Firstly the second order equation is determined. Then a graph is drawn by using the equation and CCII, R and C circuit components. There should be additional seperated layer at the output for current mode circuits only. The main step is to achieve the circuit by using the graph that is established. This is very important whether they are multi input or multi output circuits. It is possible to achieve a better circuit by playing with the branch gains and without changing the xmfunction which verifies the graph. Because of the strong relationship between the circuit and the graph you should always think about the circuit that will be achieved by giving additional functions to sub-graphs and the P(s) function which verifies it. xiv