Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı / Elektronik Mühendisliği Bilim Dalı

Akım taşıyıcı tabanlı yeni aktif eleman ve uygulamaları

Current conveyor based new active element and its applications

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 305423 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez çalışmasında amaç, yeni bir aktif eleman kullanarak çok sayıda akım modlu devreler gerçekleştirmektir. Önerilen yeni aktif eleman CDCC akım farkını alan akım taşıyıcıdır. Önerilen uygulama devreleri ise filtre ve endüktans yapılarıdır.İlk başta devre tasarımlarında bu güne kadar yapılan çalışmalar incelenmektedir. Daha sonra aktif eleman olarak CDCC iç yapısı olacaktır, kullanılan CDCC elemanın giriş katı için FVF (Flipped Voltage Follower) yapısı tercih edilmiş, çıkış katı için ise CCII (ikinci kuşak akım taşıyıcı) kullanımıştır. Öncelikle bu yapıların benzetimleri ayrı ayrı yapılmış daha sonra birleştirlerek yeni CDCC yapısı oluşturlmuşutur. Oluşan yeni CDCC yapısına ait DC ve AC analizleri yapılmıştır.Bir sonraki bölümde ise CDCC elemanına ait uygulama devreleri elde edilmiştir. Bu yapıların oluşturulmasında matematika programından yararlanılmıştır. Öncelikle ikinci dereceden filtre yapıları (MİSO) çok-girişli tek- çıkışlı, (SİMO) ise tek-girişli çok-çıkışlı yapılar önerilmiştir. Uygulamalarda diğer bir devre yapısı daha önermiştir bunlarda endüktans benzetimleridir. Elde edilen endüktans yapıları iki farklı türdedir, bunlar pozitif ve negatif endüktans. Elde edilen tüm yapılar PSPICE programı ile doğruluğu test edilmiştir.

Summary:

The target at this study is to realize many number of current mode circuit by using a new active element. The offered new active element is the current conveyor that takes the CDCC current difference. The offered application circuit are filter and inductance structures.Firstly, the studies on the circuit creations that are done until today are analyzed. Then, there will be CDCC internal structure as active element, FVF (Flipped Voltage Follower) structure has been preferred for the entering flat of the CDCC element and CCII (second generation current conveyor) has been used for the exit flat. Firstly the simulations of these structures have been done individually then they have been cooperated and the new CDCC structure has been realized.At the next part, the application circuit belong to the CDCC element has been gained. At the element of these structures mathematica program has been used. Firstly, the secondary level filter structures (MISO) multiple input single output, (SIMO) single output multiple input structures have been offered. At the application, an other circuit structure has been offered, these are the inductance simulations. The gained inductance structures are in 2 different type, these are positive and negative parallel inductance. Truth of the all gained structures have been tested with PSPICE program.