Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

Akıncı sulama birliğinde sulama performansının karşılaştırmalı değerlendirilmesi

Bencmarkibg of irrigation performance in Akıncı irrigation district

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 197474 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Devlet Su İşleri tarafından 1973 yılında işletmeye açılan ve 1998 yılında sulama birliğine devredilen Akıncı Sulaması'nda sulama sistem performansının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaalanında dağıtılan sulama suyu 6.054x106-10.747x106 m3/yıl, birim alana dağıtılanyıllık sulama suyu miktarı 7,23-10.54 m3/ha, birim sulanan alana dağıtılan yıllık sulamasuyu miktarı 7,68-16.15 m3/ha, ana sistem su etkinliği 111,70-187.46, yıllık su teminioranı 1,55-1.98, yatırımın geri dönüşüm oranı %56-172, bakım masrafının gelire oranı%2.51-10.82, birim alana düşen toplam işletme, bakım, yönetim masrafı 22,53-108.61$/ha, su dağıtımında istihdam edilen her bir kişiye düşen toplam masraf 8.658,84-1.091,09 $, su ücreti toplama performansı %70-93, birim alana düşen çalıştırılanpersonel sayısı 0,006-0,012 kişi/ha, şebekeye alınan birim sulama suyuna karşılık eldeedilen ortalama gelir 0,004-0,008 $/m3 , yıllık toplam tarımsal üretim değeri 1.021.460-1.561.868 $, birim sulama alanına karşılık elde edilen gelir 364,81- 557,81 $, sulananbirim alana karşılık elde edilen gelir 1.454,29-2.970,46 $, şebekeye alınan birim sulamasuyuna karşılık elde edilen gelir 0,107-0,110 $, tüketilen birim sulama suyuna karşılıkelde edilen gelir 1.350,69-2.071,26 $, sulama suyu tuzluluk sınıfı C3S1 olarakbelirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Sulama performansı, karşılaştırmalı değerlendirme, performans göstergesi, sulama birliği.

Summary:

In this study, benchmarking and assessment of irrigation performance of AkıncıIrrigation, which was put into operation in 1973 by DSI and transferred to irrigationassociation in 1998, were aimed. Irrigation water delivered to study area was 6.054x106-10.747x106 m3/year , water delivered to per unit irrigated area was 7,23-16.15 m3/ha,main system efficiency was 111,70-187.46%, annual water supply ratio was 1,55-1.98,cost recovery ratio was 56-172%, ratio of maintenance cost to revenues was 2.51-10.82%, total management-operation-maintenance cost per unit area was 22,53-108.61$/ha, total cost per personnel employed in water delivery 1.091,09-8.658,84 $, water feecollection performance was 70-93%, number of personnel per unit command area was0,006-0,012 person/ha, average revenue corresponding top per unit of water diverted tothe network was 0,004-0,008 $/m3 , annual total agricultural production value was1.021.460-1.561.868 $, average revenue for per unit irrigation area was 364,81-557,81$, average revenue for per unit irrigated area was 1.454,29-2.970,46 $, gross value ofoutput for per unit irrigation water diverted to network was 0,107-0,110 $ and grossvalue of output for per unit irrigation water consumed was 1.350,69-2.071,26 $.Irrigation water salinity class was determined as C3S1.Key Words: Irrigation performance, benchmarking, performance indicator, irrigation district.