Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Akkatı asit katalizörlerin yüzey asitlik özelliklerinin belirlenmesi

Determination of surface acidic properties of solid acidic catalysts

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 183983 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZETKATI ASİT KATALİZÖRLERİN YÜZEY ASİTLİK ÖZELLİKLERİNİNBELİRLENMESİBu çalışmada çöktürme yöntemine göre, Sülfate Zirkon- Platin (SZ-Pt) yapısına metal eklenerekhazırlanan SZ-Pt-metal (Metal: Alüminyum ve Mangan) yapılı katalizörlerin, asitlik özellikleri ven-bütan izomerizasyon reaksiyonu incelendi.Katı asit katalizörlerin asit kuvveti ve dağılımı n- butil amin adsorpsiyonu -TGA (TermogravimetrikAnaliz), NH3-TPD (Sıcaklık Programlı Desorbsiyon) yöntemleri ile analiz edildi. Katalizörlere aitmetal oksit yapılar, TPR (Sıcaklık Programlı İndirgeme) yöntemi ile analiz edildi.Reaksiyonlar diferansiyel sabit yatak mikro reaktörde 250oC'de atmosferik basınç altındagerçekleştirildi. Denemelerde 65 mg. katalizör kullanıldı. Reaksiyonlarda gaz bileşimi %10n-Bütan,%20 H2 olacak şekilde gerçekleştirildi. Besleme ve ürün akımları, gaz kramotografisinde (GC-6890)analiz edildi.Bu çalışmada, SZ-Pt yapısına eklenen metallerin, asitlik kuvveti ve dağılımı üzerindeki etkisi ve n-bütanın izomerizasyon reaksiyonu ile izo-bütana dönüşümündeki seçimlilik-aktivite-etkinliközellikleri incelendi.vi

Summary:

SUMMARYDETERMINATION OF SURFACE ACIDIC PROPERTIES OF SOLID ACIDICCATALYSTSIn this study, the acidic properties of sulphated zirconia (SZ) prepared by co-precipitationmethod were examined. In addition, the effects of promoter metals i.e, aluminium andmanganese, plus platinium were also studied by temperature programmed techniques andn-butane isomerization reaction.The acidic properties of the catalysts and acid sites? distribution were analyzed by n-butilamine desorption (thermogravimetric TGA) and ammonia desorption NH3-TPD (TemperatureProgrammed Desorption) techniques. For the determination of catalysts?s oxide structure,temperature programmed reduction is also utilized.The isomerization reactions are carried out in the differential fixed bed micro reactorat atmospheric pressure and 250ºC. In the experiments, after reduction n-butane 10% and H220% mixture were passed over 65 mg. catalysts. Inlet and outlet flows are analyze by anonline gas chromatograph. (GC-6890).By using these methods, the acidity and acid sites? distribution properties of SZ-Pt-Metals;the selectivity- activity properties in n-butane conversion to ISO-butane reaction areelucidated and discussed.vii