Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı

Akkeçilerde somatik hücre sayılarının saptanması, bazı verim ve meme özellikleri ile ilişkileri

Somatic cell counts and its relationship with some dairy and under characteristics measurements in white goat

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 170001 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi AKKEÇİLERDE SOMATİK HÜCRE SAYILARININ SAPTANMASI, BAZI VERİM VE MEME ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİLERİ Sabri Övünç KAYA Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı Danışman: Doç.Dr. Fatin CEDDEN Bu çalışmada amaç, birinci laktasyonlarındaki Akkeçilerin sütlerinde bulunan somatik hücre sayışım, farklı dönemleri itibariyle miktarını belirlemek ve süt verimi, süt yağı ayrıca bazı meme özellikleri ile olan ilişkilerini ortaya koymaktır. Süt örnekleri 2004 Nisan ve Ağustos aylan arasında sabah ve akşam sağımlarında ayda bir defa olmak üzere dört kez alınmıştır. Somatik hücre sayımı "Breed Direkt Sayım Metodu" ile yapılmıştır. Sabah sağımında elde edilen sütlerdeki ortalama SHS değeri 3.183.335 hücre/ml, akşam ortalama SHS değeri 3.714.311 hücre/ml olarak bulunmuştur. Çalışmada ortalama akşam SHS değerleri daha yüksek belirlenmiştir. Sabah ve akşam SHS ortalamaları arasındaki fark tüm ölçüm zamanlarında istatistik olarak önemlidir (P<0.05). Süt örneklerinin alındığı ilk üç dönemdeki sabah ve akşam sütlerinin somatik hücre sayılan arasında fark görülmezken, dördüncü ölçüm değeri ile diğer ölçümler arasındaki farklar önemlidir (PO.05). Meme ölçüleri ile SHS arasında önemli sayılacak bir ilişki bulunamamıştır. Süt verimi ile SHS arasında negatif bir ilişki söz konusudur (PO.05). Dördüncü ölçüm zamanında SHS ile sabah süt yağı arasındaki ilişki ise önemli bulunmuştur (PO.05). 2005, 67 sayfa ANAHTAR KELİMELER: Akkeçi, somatik hücre sayısı, süt verimi, süt yağı, meme ölçüleri

Summary:

ABSTRACT Master Thesis SOMATIC CELL COUNTS AND ITS RELATIONSHIP WITH SOME DAIRY AND UDDER CHARACTERISTICS MEASUREMENTS IN WHITE GOAT Sabri Övünç KAYA Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Animal Science Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Fatin CEDDEN The aim of this study is to determine amount of somatic cell in milk and its relationships with some factors such as milk yield, mik fat and some udder measurements in primiparious Akkeçi goats. Milk samples were collected fourth at evening and morning milking monthly between April and August 2004. Somatic Cell Count (SCC) was determined by 'Breed Direct Counting Method". SCC values were found 3.183.335 cell/ml and 3.714.311 cell/ml, morning and evening respectively. In this study, SCC of evening milk were found higher. Average SCC between evening and morning milk were found significantly different for all sampling times (P<0.05). There were no differences within first three sampling time, but there was a significant difference between fourth measurement result and the other results (P<0.05). Somatic cell count of goat milk was not affected by some udder measurements such as udder circumference, teat length and udder volume. A negative relationship was found between milk yield and SCC. The differences were not significant within first three sampling times, for morning and evening milking, but it was found significant (P<0.05) for fourth sampling time. Also, a significant relationship was found between SCC of morning and fet content (P<0.05). 2005, 67 pages Key Words: Akkeçi goat, somatic cell count, milk yield, milk fat, udder measurement