Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı / İslam Felsefesi Bilim Dalı

Akkirmânî'nin felsefî görüşleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 186099 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZETBozyiğit, Ahmet; ?Akkirmânû'nin Felsefû Görüşleri? Yüksek Lisans Tezi, TezDanışmanı: Prof. Dr. Mehmet Bayraktar, 142 s.Tezimiz önsöz, giriş, dört bölüm ve bir sonuçtan oluşmaktadır.Giriş kısmında, Akkirmânû'nin hayatı. lmû şahsiyeti, eserleri hakkında bilgiverilmiştir.Birinci bölümde, Akkirmânû'nin cisimler, zaman, atom ve yer gibi fizik kavramlarhakkındaki düşüncelerini verdik.kinci bölümde, metafizik kavramlar hakkında Akkirmânû'nin düşünceleri elealınmıştır. Bu bölümde Allah'ın varlığının delilleri de incelenmiştir.Üçüncü bölümde, Akkirmânû'nin inanç konusundaki düşünceleri, imân ve Allah'ınsıfatları konusu ele alınmıştır.Dördüncü bölümde, irâde özgürlüğü, günah kavramı, risalet, cennet, münazara ilmi,konuları ele alınmıştır.Sonuç bölümünde ise, Akkirmânû'nin düşüncelerinin genel bir değerlendirmesiniyaptık.Anahtar Kelimeler1. Hikmet 2. râde 3. mân 4. lim 5. Din

Summary:

ABSTRACTBozyiğit, Ahmet; ?Akkirmânû?s Philosophical Thoughts? Master Thesis, Advisor:Prof. Dr. Mehmet Bayraktar, 142 s.Our thesis consist, of a preface an introduction, four chapters, and a conclusion.n the introduction, we gave some informations about Akkirmânû?s life, his works andhis scholarly personalyty.n the first chapter, we gave Akkirmânû?s thoughts about physics as matters, time,atom, and place.At the second chapter, we investigated Akkirmânû?s thoughts about metaphysicsconsept as soul, reason- reasonly,We investigated, in this chapter Akkirmânû?s thoughts about God?s existenceconfirmation too.At the third chapter , it is given Akkirmânû?s thoughts about belief, faith, and God?sAdjectives.n the four and final chapter, we gave Akkirmânû?s thoughts about will, liberty, sinconsept, prophetly, paradise argument lore.We evaluated Akkirmânû?s thoughts in general in the conclusion chapter.Key Words1. Philosophy 2. Power 3. Beliefs 4. Science 5. Religion