Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

Akkirmânî'nin hadis şerh metodu-Şerhu'l-Ehâdîsi'l-Erba'în adlı eseri özelinde

Akkirmani's hadith sharh method: As exemplified in his work of Sharh al-Ahadith al-Arbain

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 407420 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada ilk yedi hadisi Birgivî (ö. 981/1573) tarafından şerhedilen, Akkirmânî'nin (ö. 1174/1760) Şerhu'l-Ehâdîsi'l-Erbaîn adlı eseri özelinde hadis şerh metodu incelenmiştir. Bu eser kırk hadis şerh edebiyatının genel özelliklerini taşımaktadır. Akkirmânî, Birgivî'nin sekiz başlık altındaki yöntemiyle hadisleri şerhetmiştir. Akkirmânî, kelime ve cümlelerin anlamı ile gramer yapısı üzerinde durmuştur. Hadis metinlerini belâgat kuralları açısıyla incelemiştir. Akkirmânî, rivâyet metinlerini sıhhat açısından incelemiştir. Metin içi ve metin dışı bilgilerden yararlanmıştır. Üslup ve muhteva benzerliğini temel alarak âyet, hadis ve şiirle istişhadda bulunmuştur. Rivâyetler arası teâruzda cem' ve te'lîf yöntemini kullanmıştır. Akkirmânî, Hanefî ve Mâturîdî mezhebinin ilkelerini şerhine yansıtmıştır. Hanefî fıkıh literatürünü etkin bir şekilde kullanmıştır. Akkirmânî, sosyal hayatı ilgilendiren konulara kayıtsız kalmamıştır. Karşılaştığı meseleleri uzlaştırıcı bir anlayışla çözmeye çalışmıştır. Şerhu'l-Ehâdîsi'l-Erbaîn adlı eser, içerdiği bilgilerin yanı sıra sistematiği ve anlatım tarzı yönüyle kırk hadis edebiyatının en güzel örneklerinden biri olarak yerini almıştır. Anahtar Kelimeler: Birgivî, Akkirmânî, şerh, lügat, rivâyet, belâgat, istişhad, sened

Summary:

This study examines the method of hadith explanation through the example of Akkirmani's (d. 1174/1760) Sharh Al-Ahadıth Al-Arbaın, of which the first seven hadith was explained by Birgiwî (d. 981/1573). This work carries the general characteristics of hadith sharh literature. Akkirmani expounded the ahadith by following Birgiwi's eight aspect method. Akkirmani focused on the grammatical structures and meanings of the words and sentences. He also examined the hadith texts from the aspect of rhetorical principles. Akkirmani studied the narrated texts from the aspect of sıhha by benefiting from internal and external textual information. Based on wording and content, he brought evidence from ayats, ahadith and poetry. Where there were seemingly contradictory narrations, he used combining and reconciling method in explaining them. Akkirmani projected the principles of Hanafi and Maturidi schools in his sharh. He used Hanafi literature effectively. He did not shy away from the problems of social life. He tried to solve the problems faced in a reconciliatory understanding. Sharh Al-Ahadıth Al-Arbaın stood out as one of the best examples of forty hadith literature both the information it contained and also its systematic approach and wording style. Keywords: Birgiwi, Akkirmani, sharh, language, narration, rhetoric, give evidence, narration chain.