Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Akmadde yolları içinde kommissural liflerin mikrocerrahi anatomisi ve cerrahi yaklaşımlar açısından incelenmesi

Microsurgical anatomy of commissural white matter tracts and their role in surgical procedures

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 390084 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Beynin akmadde lifleri içinde, kommissural liflerin mikrocerrahi anatomisinin tariflenmesi, ve bu lif demetlerinin nöroşirürji pratiğindeki yeri ve öneminin belirlenmesi. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, toplam 30 kadavra kafa kullanılarak, Amerika Birleşik Devletleri Florida Üniversitesi McKnight Brain Institute Microcerrahi Nöroanatomi Laboratuarı'nda gerçekleştirilmiştir. Kadavra örnekleri, akmadde lif diseksiyon tekniği ile disseke edilmek üzere, Klingler tekniği ile hazırlanmıştır. Tüm diseksiyonlar cerrahi mikroskop altında (x3-20 büyütme) ve uygun nöroşirürji ameliyat aletleri ile yapılmıştır. Sonuç: Korpus kallosum ve anterior kommissür, bağlantısal anatomik özellikleri açısından önem taşımaktadırlar. Bu çalışma, diskonnektif epilepsi cerrahi girişimlerinin daha hassas ve doğru gerçekleştirilmesine ve akmadde lif demetlerinin işlevsel anatomisinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak bilgiler sunmuştur.

Summary:

Object: To delinate the microsurgical anatomy of commissural white matter tracts and to discuss the importance of these tracts in neurosurgical practice. Materials and Methods: This study was performed in Microsurgical Neuroanatomy Laboratory located in McKnight Brain Institute of Florida University (United States of America) by using 30 cadaveric heads. The cadavers were prepared with Klingler's technique in order to dissect white matter tracts. All dissections were performed with neurosurgical tools and blunt dissectors under surgical magnification (x3-20). Conclusion: The corpus callosum and anterior commissure have great importance due to the connections they provide between two hemispheres. This study promoted better understanding of functional anatomy of white matter tract and provided data that facilitas performing more precise disconnective epilepsy surgeries.