Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Deri ve Zührevi Hast. Anabilim Dalı

Akne vulgarisli hastalarda tedavinin yaşam kalite indeksine etkisi

Treatment impact on quality of life index in acne vulgaris patients

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 337364 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Farklı ülkelerde yapılan çalışmalar sonucunda AV?li hastalarda tedavi yöntemlerinin yaşam kalitesi üzerinde olumlu ya da olumsuz etkilerinin olduğuna dair görüşler ortaya çıkmıştır. Yaşam kalitesi ve akneye bağlı psikolojik problemlerin düzeyini hastanın bireysel, sosyal, kültürel ve geleneksel çevresinin belirleyebileceği de vurgulanmıştır. Çalışmamızda ülkemizdeki AV hastalarında tedavinin yaşam kalitesi üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçladık. İzotretinoin ve konvansiyonel tedavinin yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini değerlendirdik. Materyal ve Metod: Çalışmaya; İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Polikliniğine 2010-2011 tarihleri arasında AV hastalığının klinik bulgularıyla başvuran, prospektif kohort yöntemi ile 16-25 yaşları arasında gönüllü 90 hasta alındı. Her bir hasta tedavi öncesi Global Akne Şiddeti Ölçeği (GEA), Akne Yaşam Kalite Ölçeği (AQOL) ve Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalite Ölçeği (WHOQOL-BREF-TR) ile değerlendirildi. Akne şiddeti 1-3 olan hastalar konvansiyonel tedaviye, akne şiddeti ölçeği 3< olan hastalar ise sistemik izotretinoin tedavisine alındı. Sonrasında üçüncü ve altıncı aylarda olmak üzere GEA, AQOL ve WHOQOL-BREF-TR ölçekleri uygulandı. Bu ölçeklerle yaşam kalitesi; akne şiddeti ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki; konvansiyonel ve sistemik izotretinoin tedavisi alan akne hastaları arasındaki yaşam kalite indeksleri karşılaştırıldı ve değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya alınan 90 hastanın 70?i çalışmayı tamamladı. Değerlendirme neticesinde sistemik izotretinoin tedavisi alan hasta grubunda akne şiddet skoru ortalaması tedavi başlangıcında 4.18 ± 0.63 iken 3. ayda 3.61 ± 0.70?e, 6. ayın sonunda 0.18 ± 0.58?e geriledi. Konvansiyonel tedavi uygulanan hastaların akne şiddeti ortalaması ise tedavi başında 2.81 ± 0.61 iken 3. ayda 1.89 ± 0.73?e, 6. ayın sonunda 1.51 ± 0.99?e geriledi. Hem sistemik izotretinoin hem de konvansiyonel tedavi alan hastaların tedavi öncesi, 3. ve 6. aylar için AQOL ölçeğiyle yapılan değerlendirmelerinde; her iki grupta da yaşam kalitesinin düzeldiği gözlendi (p=0.001). WHOQOL-BREF-TR ölçeği açısından değerlendirildiğinde ise izotretinoin tedavisi alan hastalarda fiziksel alana yönelik kısım hariç (p=0.08) olmak üzere psikolojik, sosyal, çevre ve ulusal çevre alanlarında yaşam kalitesinin ciddi anlamda arttığı görülürken (p=0.001), konvansiyonel tedavi alan hastalarda tüm kısımlar için yaşam kalite ölçeğinde olumlu yönde düzelme olmadı (p>0.05). Sonuç: İzotretinoin tedavisi alanların yaşam kalitelerinin konvansiyonel tedavi alanlara göre belirgin farkla olumlu sonuçlar geliştirdiği görüldü. Bu nedenle izotretinoinin AV tedavisinde etkin bir tedavi olup, tedavinin sonunda AV?in klinik şiddetinin hızla azalmasına paralel olarak yaşam kalitesinde anlamlı iyileşmeye neden olduğu söylenebilir. Anahtar Sözcükler: Akne Vulgaris, İzotretinoin, Konvansiyonel Tedavi, Yaşam Kalitesi.

Summary:

Objective: As a result of studies conducted in different countries, opinions have emerged about effects of the treatment methods in patients with AV, either positive or negative on the quality of life. It is also emphasized that the individual, social, cultural and traditional environment of patients can determine the level of the 's quality of life and psychological problems linked to acne. In our study, we aimed to evaluate the impact of treatment on the quality of life of patients with AV in our country. We evaluated the effects of systemic isotretinoin and conventional treatment on quality of life. Materials and Methods: With a prospective cohort method, the study included 90 volunteer patients between the ages of 16-25 who applied to IU Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Dermatology, with clinical signs of AV between 2010-2011. They were applied to the Global Acne Severity Scale (GEA), Acne Quality of Life Scale (AQOL) and the World Health Organization Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-BREF-TR) at prior to the treatment. The patients which have an acne severity of 1-3 received conventional therapy where the 3< received isotretinoin. Afterwards all the patients performed GEA, AQOL and WHOQOL-BREF-TR scales in the 3rd and 6th month. In the study, the relationship between acne severity and quality of life and the quality of life indexes of acne patients treated with conventional and isotretinoin were compared and evaluated. Results: Included in the study, 70 of 90 patients completed the study. For the patients received isotretinoin; while acne severity score was 4.18 ± 0.63 at the beginning of treatment, it declined to 3.61 ± 0.703 at 3rd month and 0.18 ± 0.586 at the end of the 6th month. The average severity of acne of patients treated with conventional therapy was 2.81 ± 0.61 at the beginning of the treatment and it declined to 1.89 ± 0.73 at 3rd month and 1.51 ± 0.99 at the end of the 6th month. Assessing with the scale of AQOL at pre-treatment, 3rd and 6th month; both patients who received conventional treatment and systemic isotretinoin was observed to improve quality of life (p= 0.001). In terms of the scale of WHOQOL-BREF-TR; while the quality of life of the patients receiving isotretinoin improved considerably in psychological, social, environmental and national environmental areas (p= 0.001) but the physical area (p= 0.08), the patients recieving conventional therapy showed no positive improvement in quality of life for all parts out. Conclusion: Quality of life in patients receiving systemic isotretinoin developed more positive results than those treated with conventional treatment. For this reason, it can be said that isotretinoin causes significant improvement in the quality of life in parallel with the rapid decline of the clinical severity of acne vulgaris. Keywords: Acne Vulgaris, Isotretinoin, Conventional Therapy, Quality of Life.