Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Akne vulgarisli hastalardan izole edilen Propionibacterium acnes kökenlerinin Eritromisin, Klindamisin ve Tetrasikline in vitro duyarlılıklarının belirlenmesi

The determination of invitro sensitivies against Erythromycin, Cylindamycin and Tetracycline to Propionibacterium acnes, isolated from patients infected with infected acne vulgaris

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 236217 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akne vulgaris; pilosebasöz ünitenin kronik inflamatuar bir hastalığıdır. Akne vulgaris'in etiyopatogenezinde rol alan en önemli enfeksiyöz etken Propionibacterium acnes'tir. Anaerop ve sporsuz bir Gram pozitif çomak olan bu bakteri deri, ağız, nazofarenks, gastrointestinal sistem ve ürogenital sistemin normal florasında yer almaktadır.P. acnes'in neden olduğu akne vulgaris ülkemizde sık görülen bir enfeksiyondur. Tedavide eritromisin, klindamisin ve tetrasiklin ağırlıklı preparatlar kullanılmakta ancak her zaman yanıt alınamadığından bu antibiyotiklere karşı bakterilerin direnç durumunu gösteren araştırmalara gerek duyulmaktadır.Çalışmamızda, 2008 yılının Ekim ve Kasım tarihleri arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı laboratuvarlarına başvuran, son 4 hafta içinde antibiyotik kullanmamış olan 68 akne vulgarisli hastadan örnekler alınmış ve kültürleri yapılmıştırPropionibacterium acnes olarak tanımlanan bakterilerin eritromisin, klindamisin ve tetrasiklin duyarlılıkları E test yöntemi ile belirlenmiştir. Toplam 60 kökenden 10'unda (%16,7) eritromisin direnci saptanmıştır. Eritromisine dirençli kökenlerin 5'inde (%8,3) eritromisin ve klindamisin direnci birlikte bulunmuştur. Kökenlerin hiç birinde tetrasiklin direncine rastlanmamıştır.

Summary:

Acne vulgaris is a chronic inflamatuar disease of pilosebaceous unit. Propionibacterium acnes is the most important infectious bacteria that takes a place in etiopathogenesis in acne vulgaris. This non spore forming anaerobic Gram positive bacilli takes place in the normal flora of the skin, mouth, nasopharynx, gastrointestinal tract and urogenital tract.Because of a response to the treatment was not always taken, it was found useful to study the antimicrobial resistance of this bacteria to erythromycine, clyndamicin and tetracycline that were the antimicrobial of preference in the treatment.In our research, acne samples were collected and cultured from 68 acne vulgaris patients, who haven?t had any antibiotic usage in the last 4 weeks admitted to the laboratory of the Microbiology and Clinical Microbiology Department between October and November of 2008.The susceptibilities of erythromycin, cylindamycin and tetracycline of the bacteria identified as Propionibacterium acnes were determined by E test method. Ten of 60 isolates were found resistant to erythromycin (%16.7). 5 organisms were also found resistant to cylindamycin and erythromycin (%5.8) together. None of the 60 isolates were find resistant to tetracycline.