Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Akneli ergenlerde kendilik saygısı, anksiyete ve depresyon

Self esteem, anxiety and depression in adolescents with acne

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 156383 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Akneli Ergenlerde Kendilik Saygısı, Anksiyete ve Depresyon Bu çalışmanın amacı ergenlikte sık görülen deri hastalıklarından olan aknenin ruhsal yapıya yansımalarını göstermekti. Yöntem olarak, belirli bir zaman aralığında, akne problemi nedeniyle dermatoloji polikliniğine ilk başvurusunu yapan ergenlerin tümüne sosyodemografik form, Beck Depresyon Envanteri, Piers-Harris özkavram ölçeği, Sürekli Kaygı Envanteri verildi. Hepsiyle de SCID-I kullanılarak yapılandırılmış psikiyatrik görüşme yapıldı. Kontrol grubu benzer sosyodemografik özellikleri olan ergenlerden seçildi. Akne grubunda depresyon ve anksiyete ölçeklerinin skorları kontrol grubundan istatiksel olarak anlamlı derecede yüksek çıkmıştır. Kendilik saygısı ölçeğinde her iki grup arasında fark bulunmazken, itemlere yanıtlar incelendiğinde akne grubundakilerin dış görünüş ve güzellikle ilgili itemlere olumsuz yanıtları kontrol grubuna göre dikkat çekici ölçüde fazladır. Yapılandırılmış psikiyatrik görüşme sonrasında konan depresif bozukluk ve anksiyete bozuklukları tanıları akne grubunda kontrol grubuna göre klinik olarak anlamlı ölçüde fazla iken, olasılıkla denek sayısının azlığından dolayı, istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Çalışma sonucuna göre çıkarımımız akne gibi çok yaygın gözlenen fakat özellikle yüzde lezyonu olması sebebiyle ergenlerin farklı yönleriyle de üzerinde durdukları bir deri hastalığının depresyon, yaygın anksiyete, sosyal fobLvb. ruhsal hastalıklarla birlikte görünme riskinin klinisyenlerce dikkate alınması gerekliliğidir. 48

Summary:

SUMMARY Self esteem, anxiety and depression in adolescents with acne The purpose of this study was to show the reflection of acne, a dermatological disease commonly seen in adolescents, on their psyche. Methodologically, sociodemografic form, Beck's Depression Inventory, Piers-Harris Self Concept Scale and Trait Anxiety Inventory was given to patients with acne complaints referring to dermatology outpatient clinic at a given period of time. All of them were undergone to structered psychiatric interview using SCID-I. Controls were chosen among adolescents with alike sociodemografic features. Scores of depression and anxiety scales were statistically higher than those of controls. Self concept scale scores didn't show much difference in both groups. But when the answers on items about appearance were overviewed in acne patients the negative answers were significantly higher than in controls. The diagnoses of depression and anxiety disorders in patients with acne made during structered psychiatric interview was clinically meaningful but it wasn't found statistically different from the control group probably because of inadequency of number of samples. As a result, for clinicians it is very important to take care of the risks of comorbiditiy of psychiatric problems with a disorder like acne which is seen in different aspects by most adolescents due to the disease spesific lesions on face. 49