Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Özel Eğitim Anabilim Dalı

Akran öğrenciler desteği ile sunulan sabit bekleme süreli öğretimin genel eğitim sınıflarında eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin çıkarma işlemini kazanmalarındaki etkililiğinin incelenmesi

The investigation of the effectiveness of peer mediated constant-time-delay procedure on the acquisition of the subtraction operation by the exceptional students in the regular classes

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 231540 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalı?manın amacı, akran desteği ile sunulan sabit bekleme süreli öğretimin genel eğitim sınıflarında öğrenim gören hafif derecede zihin engelli ve sınır zekaya sahip akranlara, 10'a kadar olan farklı iki sayının çıkarma i?lemini yapma becerisini öğretmede etkililiğini, genellenebilirliğini ve sürekliliğini incelemektir.Bu ara?tırmada tek-denekli ara?tırma modellerinden yoklama evreli denekler arası çoklu yoklama modeli kullanılmı?tır. Denekler, genel eğitim sınıflarında okuyan 8 ya?ındaki üç özel gereksinimli öğrenciden olu?mu?tur. Ara?tırmada üzerinde çalı?ılacak beceriyi belirlemek amacıyla gözlem, görü?me ve kaba değerlendirme araçlarından yararlanılmı?tır.Ara?tırmanın bulguları, akran desteği ile genel eğitim sınıflarında öğrenim gören hafif derecede zihin engelli ve sınır zekaya sahip akranlara, 10'a kadar olan farklı iki sayının çıkarma i?lemini yapma becerisiniöğretmede sunulan sabit bekleme süreli öğretimin etkili, sürdürülebilir ve genellenebilir olduğu bulunmu?tur.Sosyal geçerlik bulgularında, tüm sınıf öğretmenleri 10'a kadar olan farklı iki sayının çıkarma i?lemi yapma becerisinin öğretiminde akran desteği ile sunulan sabit bekleme süreli öğretim konusunda olumlu görü? belirttiklerini göstermi?tir. Sosyal geçerlik soru formuna sınıf öğretmenlerinin verdikleri yanıtlar analiz edildiğinde akran desteği ile sunulan sabit bekleme süreli öğretim ile 10'a kadar olan farklı iki sayının çıkarma i?lemi yapma becerisinin öğretimine ili?kin yapılan bu ara?tırmanın sosyal olarak geçerli olduğu söylenebilir.

Summary:

The purpose of this study is to investigate the effectiveness, generalizability and the permanency of the instruction with using the peer mediated constant-time-delay procedure for the instruction of skills to do subtraction using two different numbers from 1 to 10 to the students with mild mental retardation and borderline intellectual functioning who is getting education in the regular classes of the students.The study was conducted as a multiple probe design with probe session across subject models, which is one of the single subject designs. Subjects have been three students at ages 8 with special education needs and who have been learning in general education classrooms. In the research; observation, interview and easy evaluation instruments are utilized to determine the skill to be studied on.The results of the study indicates that to use the peer mediated constant-time-delay procedure is effective on the instruction of skills to do subtraction using two different numbers from 1 to 10 to the students withmild mental retardation and borderline intellectual functioning who study in the mainstreaming classes.The social validity results indicate that all the teachers in general have positive views towards using the peer mediated constant time delay procedure for the instruction of skills to do subtraction using two different numbers from 1 to 10. According to the results of the social validity questionnaire filled by teachers, this study using the peer mediated constant time delay procedure for the instruction of skills to do subtraction using two different numbers from 1 to 10 has social validity.