Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı / Hemşirelik Bilim Dalı

Akredite olmuş iki özel hastanenin magnet standartlarına uygunluğunun ve hemşirelerin çalışma ortamlarının belirlenmesi

Determination of two accredited private hospitals' compliance to the Magnet Standards and working environment of nurses

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 431799 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

"Magnet Hastane" kavramı ilk olarak seksenli yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Amerikan Hemşireler Birliği'nin yan kuruluşu olan Amerikan Hemşirelerini Yetkilendirme Merkezi resmi olarak Magnet Tanıma Programını doksanlı yıllarda oluşturmuştur. Magnet Hastanelerin amacı; hemşirelikte mükemmelliği ve profesyonelliği geliştirmek, kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarını kullanımını sağlamak, yatak başında çalışan ve yönetici hemşirelere otonomi kazandırmak ve olumlu bir hemşirelik çalışma ortamı hazırlayarak kaliteli hasta bakımını elde etmektir. Magnet hastaneler, hemşireleri çeken, hemşireler için cazip çalışma ortamına sahip olan, hemşirelerin özellikle bu hastanelerde çalışmayı istedikleri organizasyonlardır. Bu çalışmanın amacı; İstanbul'da JCI tarafından akredite edilmiş iki özel hastanenin o hastanelerde çalışan hemşirelerin bakış açısıyla Magnet Standartlarına uygunluğunu ölçmek, hemşirelerin çalışma ortamlarını değerlendirmek, ayrıca hastanelerin magnetizm özellikleri ile hemşirelik çalışma ortamları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Çalışmada JCI tarafından akredite edilmiş olan iki özel hastanede çalışan hemşirelerin, kendi kurumlarındaki çalışma ortamı şartlarına ve çalıştıkları kurumun Magnet Standartları'na uygunluğuna ilişkin algıları belirlenmiştir. Çalışma iki özel hastanede çalışan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 91 hemşire ile yapılmıştır. Çalışmaya katılan hemşirelerin Magnet Hastaneler Belirleme Ölçeği'nden (EOMII) aldıkları ortalama puan 2,86±0,44'tür. Ölçekten alınan en düşük puan 1, en yüksek puan 4 olduğu için iki hastanenin magnetizm özelliği, ortalamanın üzerindedir. Çalışmaya katılan hemşirelerin İş İndeksi- Hemşirelik Çalışma Ortamının Belirlenmesi Ölçeği'nden aldıkları ortalama puan 2,94±0,44'tür. Ölçekten alınan en düşük puan 1 en yüksek puan 4 olduğu için araştırmaya katılan hemşireler çalışma ortamlarını da ortalamanın üzerinde iyi olarak değerlendirdikleri belirlenmiştir. Magnetizm özelliği yüksek olan kurumun literatüre uygun olarak çalışma ortamı da daha olumlu bulunmuştur. İki kurumda çalışan hemşireler klinik otonomilerinin düşük olduğunu belirtmişlerdir. Yine magnetizm özelliği yüksek olan hastanede çalışan hemşirelerin hekim-hemşire-meslektaş iletişimlerinin daha pozitif olduğu bulunmuştur.

Summary:

"Magnet Hospital" concept was used firstly in the eighties. The American Nurses Credentialing Center that is the subsidiary organization of American Nurses Association formed The Magnet Recognition Program officially in the nineties. The purpose of magnet hospitals; to develop excellence and professionalism in nursing, to ensure using of evidence-based nursing practice, to gain autonomy to staff and manager nurses and to create a positive nursing work environment in order to achieve high quality patient care. Magnet hospitals are the organizations these attract nurses, have an attractive working environment for nurses and nurses especially want to work in this hospitals. The aim of this study is that; to measure the compliance of two private hospitals these are accredited by JCI in Istanbul with Magnet Standards from the perspective of nurses who are working in them, to evaluate the nursing working environment and also to determine the relationship between the nursing working environment and magnetism characteristic of hospitals. The study was conducted with 91 nurses who accepted to join in the study from two private hospitals. The average score from The Essentials of Magnetism Scale II (EOMII) of the nurses who attended to study is 2,86±0,44. The reason of the lowest score is 1 and the highest score is 4 of EOMII scale, the magnetism feature of two hospitals is over the average. The average score from The Practice Environment Scale of the Nursing Work Index of the nurses who attended in this study is 2,94±0,44. Because of the lowest score is 1 and the highest score is 4, it is determined that nurses evaluated nursing working environments are over the average. The hospital that has higher magnetism feature has more positive nursing working environment than the other hospital, similar to literature. Nurses from both hospitals stated that they have low clinic autonomy. And also it was found that nurses has more positive physician-nurses-colleague relations who are working in hospital that has higher magnetism feature.